Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
491. Par Lielvārdes novada Jumpravas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu Lēmums
492.

Par Diānas Borozkinas izslēgšanu no Lielvārdes novada pašvaldības komisijām

Lēmums
493.

Par saistošo noteikumu Nr.29 „Grozījumi Lielvārdes novada domes gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2018.gada budžets” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

1. pielikums

2. pielikums

3. ielikums

494.

Par saistošo noteikumu Nr.30"Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.4 "Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi"" izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

495.

Par saistošo noteikumu Nr.31 "Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”" izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

496.

Par saistošo noteikumu Nr.32 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

497.

Par noteikumu Nr.27 "Grozījumi Lielvārdes novada domes 2017.gada 31.maija noteikumos Nr.5 "Par izglītojamo skaitu Lielvārdes novada pašvaldības dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestāžu pirmsskolas grupās"" izdošanu

Lēmums

Noteikumi

498.

Par nolikuma Nr.20 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2017.gada 29. marta apstiprinātajā Lielvārdes novada Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksas nolikumā” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

499.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 28.12.2013. sēdes Nr.22 lēmumā Nr.11 „Par dalības maksu Lielvārdes novada bērnu amatiermākslas kolektīvos”

Lēmums
500.

Par dalības maksas III Vidzemes mūzikas skolu audzēkņu konkursam apstiprināšanu

Lēmums
501.

Par finanšu saistības izpildes nodrošināšanu mikroautobusa ar pacēlāju iegādei Lielvārdes novada sociālā dienesta vajadzībām

Lēmums
502.

Par SIA "LPK" nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu īpašumam Dravnieku ielā 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums
503.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu J.M. par īpašumu "Bērzi"-26, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā

Lēmums
504.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu J. M. par īpašumu [..] Lielvārdes novadā

Lēmums
505.

Par pamatlīdzekļa izslēgšanu no bilances

Lēmums
506.

Par nepabeigtās celtniecības objektu izmaksu norakstīšanu no bilances

Lēmums
507.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām Jumpravas pagastā ar kadastra apzīmējumu 74480040331, 74480040332, 74480040333

Lēmums
508.

Par ceļa servitūtu nekustamajam īpašumam “Jaunzeļģi” (kadastra Nr.74640070075), Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā

Lēmums
509.

Par nekustamā īpašuma "Lēdmanes skola", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, ēkā "Skolas internāts" nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
510.

Par naudas balvām Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem

Lēmums
511.

Par Lielvārdes novada domes deputātu darba samaksas noteikšanu

Lēmums
512.

Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu

Lēmums

1. pielikums 

2.pielikums 

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

6. pielikums

7. pielikums

8. pielikums

9. pielikums

10. pielikums

11. pielikums

12. pielikums

13. pielikums

14. pielikums

15. pielikums

513.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 28.novembra lēmumā Nr.462 „Par finansējumu īpaši aizsargājamo dendroloģisko stādījumu „Rembates parks” (daļas) un parkam pieguļošo ielu koku un krūmu inventarizācijai un aizsargājamo dendroloģisko stādījumu „Rembates parks” (daļas) rekonstrukcijas projekta izstrādei”

Lēmums

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu