Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

316

Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

Lēmums

317

Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības 2015.gada budžets” izdošanu

Lēmums

318

Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9 „Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēka drošību apdraudošas būves Lielvārdē”

Lēmums

319

Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2010.gada 24.februāra Nr.6 Lielvārdes novada kapsētu izveidošanas un apsaimniekošanas saistošie noteikumi” izdošanu

Lēmums

320

Par Lielvārdes novada domes 26.08.2015. saistošo noteikumu Nr.12 „Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā” precizēšanu.

Lēmums

321

Par saistošo noteikumu Nr.17 ”Par Lielvārdes novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8 „Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu

Lēmums

322

Par grozījumiem vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Pūt vējiņi” nolikumā

Lēmums

323

Par grozījumiem ar Lielvārdes novada domes 26.02.2014.gada 26.februāra lēmumā Nr.50 apstiprinātajās vadlīnijās „Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas vadlīnijas Lielvārdes novadā”

Lēmums

324

Par Lielvārdes novada pašvaldības Arhīva nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

325

Par Lielvārdes novada pašvaldības Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas nolikuma apstiprināšanu.

Lēmums

326

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma „GODA LIELVĀRDIETIS” nolikumā

Lēmums

327

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas nolikumā

Lēmums

328

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 10.12.2014.lēmumā Nr.441 „Par komisijas ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzībai izveidošanu”

Lēmums

329

Par Lēdmanes novada Lēdmanes bāriņtiesas locekles Zojas Kašas atbrīvošanu no bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšanas

330

Par mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm – vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmskolas izglītības   un interešu izglītības pedagogu darba samaksai – sadali Lielvārdes novada izglītības iestādēm 2015.gada septembra – decembra mēnešiem.

Lēmums

331

Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja mēnešalgas aprēķināšanai piemērojamā koeficienta noteikšanu un atvaļinājuma pabalsta apmēru.

Lēmums

332

Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgas aprēķināšanai piemērojamā koeficienta noteikšanu un atvaļinājuma pabalsta apmēru.

Lēmums

333

Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes pamatskolai gāzes skaitītāja remontam un montāžai

Lēmums

334

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas maksas tiesību izsoli, izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu.

Lēmums

335

Par Lielvārdes novada domes 15.09.2015. lēmuma Nr.299 „Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pag., Lielvārdes nov., garāžas telpas Nr.10 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu” atcelšanu

Lēmums

336

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.10 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

337

Par telpu nomas maksas samazināšanu Jumpravas kultūras nama fiziskas personas dibinātiem amatiermākslas kolektīviem „Orions” un „Gemstone”

Lēmums

338

Par telpu nomas maksas samazināšanu kultūras nama „Lielvārde” fiziskas personas dibinātam amatiermākslas kolektīvam „Harmonija”

Lēmums

339

Par vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

Lēmums

340

Par Lielvārdes novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem kapu apsaimniekošanā.

Lēmums

341

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no S. L.

342

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no A. G.

343

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no J. J.

344

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no O. R.

345

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no SIA „RDI”

346

Par dzīvokļa Nr.45 Avotu ielā 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu

347

Par dzīvokļa Nr.29 Raiņa ielā 9A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu

348

Par zemes vienības meža ielā 18A daļas apmaiņu pret zemes vienības Lakstīgalu ielā 12 daļu.

349

Par nedzīvojamo telpu Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, iznomāšanu Nodrošinājuma valsts aģentūrai Valsts policijas darbības nodrošināšanai.

Lēmums

350

Par 13.03.2006. noslēgtā Neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.41 pārjaunošanu un darbības termiņa pagarināšanu (VAS „Latvijas pasts”)

Lēmums

351

Par 13.03.2006. noslēgtā Neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.42 pārjaunošanu un darbības termiņa pagarinā’’sanu (VAS „Latvijas pasts”)

Lēmums

 

352

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības dzīvokļa Nr.5, „Mednieki”, Jumpravā, Lielvārdes novadā, remontam.

Lēmums

353

Par ēkas Raiņa ielā 7, Lielvārdē, Lielvārdes novadā konservācijas darbu veikšanu.

Lēmums

354

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ziemassvētku rūķu gadatirgus organizēšanai 2015.gadā.

Lēmums

355

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes Nr.5 lēmumā Nr.9 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un atlīdzības apstiprināšanu”.

Lēmums

356

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas sastāvā

Lēmums

357

Par Lielvārdes novada pašvaldībai nodarīto zaudējumu labprātīgu atmaksu.

Lēmums

358

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no A. Š.

359

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no I. B.


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu