Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

431.

Par Lielvārdes novada sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

432

Par noteikumu Nr.6 „Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos” apstiprināšanu.

Lēmums

433

Par instrukcijas „Civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas kārtību Lielvārdes novada pašvaldības iestādēs” apstiprināšanu

Lēmums

434

Par projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, III.kārta” saskaņošanu un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu

Lēmums

435

Par līdzfinansējumu projektam „Afišu stabu izgatavošana un uzstādīšana Lielvārdes novadā”.

Lēmums

436

Par SIA „Jumava” grāmatas „Gunāra Priedes dzīve un darbi” ceturtā sējuma iegādi

Lēmums

437

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 10.novembra lēmumā Nr.424 „Par atbalstu dalībai Latvijas Tirgotāju asociācijas konkursā „Latvijas Labākais tirgotājs 2015”

Lēmums

438

Par nekustamā īpašuma „Sila-mala”, Lēdmanes pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

439

Par nekustamā īpašuma „Vecstrumalas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, būvju ½ domājamās daļas pārdošanu par brīvu cenu

440

Par 2013.gada 14.janvārī noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.JUPP/2-5/13/1 pārjaunošanu un darbības termiņa pagarināšanu

441

Par grozījumiem Lēdmanes pagasta pārvaldes un biedrības „Mājas sajūta” 2015.gada 16.janvārī noslēgtā nedzīvojamo telpu „Vecavoti”, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, nomas līguma Nr.1601/2015. termiņa pagarināšanu

Lēmums

442

Par S. M. izīrētā pašvaldības dzīvokļa Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā maiņu pret neizīrēto pašvaldības dzīvokli Avotu ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

443

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Lielvārdes novada teritorijā.

Lēmums

444

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai Mednieku ielā 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

445

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai Lakstīgalu ielā 10, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

446

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ozolu ielā 7B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

447

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai Lakstīgalu ielā 12, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

448

Par nekustamā īpašuma lietošanas mŗķu precizēšanu zemes vienībām Andreja Pumpura ielā 20B un Ozolu ielā 2A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

449

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai Laivu ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

450

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai Birzes ielā 1, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

451

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Lielčuibas”, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā.

Lēmums

452

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2013.gada 27.novembra sēdes Nr.21 lēmumā Nr.11”Par starptautisku tautas deju festivāla „Maģiskā Lielvārdes josta” organizēšanu Lielvārdes novadā”

Lēmums

453

Par iestāšanos biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija”

Lēmums

454

Par pilnvarojumu slēgt kapavietas uzturēšanas līgumus Lielvārdes novada pašvaldībai piederošos kapos Lielvārdes novada teritorijā

Lēmums

455

Par sociālā dzīvokļa Nr.7, mājā „Cīruļi”, Lēdmanē, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, īres līguma atjaunošanu I. B..

456

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no S. R.

457

Par nepareizi aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu I. K. par īpašumu „Ruduļi”

458

Par Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.19 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” precizēšanu

Lēmums

459

Par Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.20 „Par pabalstiem Lielvārdes novadā” precizēšanu

Lēmums

460

Par Lielvārdes novada Lielvārdes pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu

Lēmums

461

Par Lielvārdes novada pašvaldības grants ceļu būvniecības un pārbūves atlases kritēriju priekšlikumu projekta virzīšanu publiskajai apspriešanai Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam atbalsta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

Lēmums

462

Par Rūtas Kolužas sastādītās kultūrvēsturiskās grāmatas maketa „Daugavas malā, Ķeguma galā” dāvinājuma pieņemšanu

Lēmums

463

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Lēmums

464

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Viļņi 1”, Jumpravas pagastā, daļas nodošanu lietošanā Lielvārdes novada pašvaldības aģentūrai

Lēmums

465

Par nekustamā īpašuma „Ceļš Kadiķi – M Sola” maiņu pret Lielvārdes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „M Sola 3” Jumpravas pagastā

466

Par Gunas Jansones iecelšanu par jumpravas vidusskolas direktora pienākumu izpildītāju uz laiku.

Lēmums

467

Par konkursa organizēšanu uz Jumpravas vidusskolas direktora amata vietu

Lēmums

468

Par Lielvārdes novada pašvaldības Lielvārdes Mūzikas skolas un Jumpravas Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju

Lēmums

469

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra lēmumā Nr.387 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatau algu apstiprināšanu” 20.pielikumā.

Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu