Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
3. Par Sarmītes Lazdiņas iecelšanu par Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktora pienākumu izpildītāju Lēmums
4. Par Kristīnes Kukas iecelšanu par Lēdmanes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju Lēmums
5.

Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam” aktualizētā (2017.-2019.gadam) Rīcības plāna un Investīciju plāna apstiprināšanu

Lēmums

Investīciju plāns

Rīcības plāns

6. Par piedalīšanos projektu konkursā “Publisko ūdeņu pārvaldība” Lēmums
7.

Par Lielvārdes novada domes 25.10.2017. saistošo noteikumu Nr.15 „Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” precizēšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

8. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.18 „Par vienreizējo pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

9.

Par noteikumu Nr. 1 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobrī apstiprinātajā Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku Atlīdzības nolikumā” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

Nolikums

10.

Par pašvaldības autonomās funkcijas - veicināt veselīgu dzīvesveidu un sportu – izpildes nodošanu Lielvārdes novada Sporta centram

Lēmums
11.

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības dzīvojamo ēku un telpu pārvaldības Pilnvarojuma līgumā Nr.LNP/10.1-9/16/16

Lēmums
12. Par instrukcijas “Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas un uzskaites kārtība” izdošanu

Lēmums

Instrukcija

13.

Par valsts budžeta finansējumu pašvaldībām mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei sadali

Lēmums

14.

Par Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās izglītības un pirmskolas izglītības iestāžu 2017. gada izdevumu apstiprināšanu par vienu izglītojamo pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018. gadā

Lēmums

Pielikums

15.

Par Lielvārdes novada domes 27.12.2017. lēmuma Nr. 594 ,,Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amata algu apstiprināšanu” 13.pielikuma I. daļas precizēšanu

Lēmums

Pielikums

16.

Par biedrības “Sporta klubs “Lielvārde”” līgumsaistību izpildi un līgumā paredzēto izmaksu attiecināšanu

Lēmums

17.

Par mācību maksas daļēju kompensēšanu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolotājai A.Z.

Lēmums

18. Par Lielvārdes novada pašvaldības mantas atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

19.

Par Lielvārdes novada pašvaldības mantas atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas izveidošanu

Lēmums

20.

Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances

Lēmums

21.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Upes iela [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

22.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei nekustamajā īpašumā Upes iela [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

23.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Upes iela [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

24.

Par Lielvārdes novada pašvaldības papildus līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei nekustamajā īpašumā Madaru iela [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

25.

Par kustamās mantas - nekustamajā īpašumā „Sila-mala”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, triju cirsmu pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

26.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dravnieku iela 9B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu

Lēmums

27.

Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74640060373 piekritību Lielvārdes novada pašvaldībai

Lēmums

Pielikums

28.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Vectutiķi”, Lēdmanes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74640050019 daļai

Lēmums

Pielikums

29.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Rītarasas”, Lēdmanes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74640050001 daļai

Lēmums

Pielikums

30.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Mazirbes”, Lēdmanes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74640060326 daļai

Lēmums

Pielikums

31.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Māšēni”, Lēdmanes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74640060041 daļai

Lēmums

Pielikums

32.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Kļavnieki”, Lēdmanes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74640060170 daļai

Lēmums

Pielikums

33.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Jaunplošas”, Lēdmanes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74640060327 daļai

Lēmums

Pielikums

34.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Jaunmāšēni”, Lēdmanes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74640050004 daļai

Lēmums

Pielikums

35.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Grantiņi”, Lēdmanes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74640060033 daļai

Lēmums

Pielikums

36.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Dzenīši”, Lēdmanes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74640060188 daļai

Lēmums

Pielikums

37.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma Dravnieku ielā 9A, Lielvārdē, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74130020903 daļām

Lēmums

Pielikums

38.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Lejasplošas”, Lēdmanes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74640060031 daļai

Lēmums

Pielikums

39.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar D.N. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

40.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar Ģ.S. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

41.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A.S. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

42.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar P.R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

43.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar U.K. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

44.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar M.G. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

45.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar D.Š. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

46.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A.R pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

47.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar D.R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

48.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar V.Ž. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

49.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A.Ž. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

50.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar R.B. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

51.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar G.R pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

52.

Par Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā audita darba plāna 2018.gadam apstiprināšanu

Lēmums

53.

Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas reorganizāciju

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

54.

Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

10.pielikums

11.pielikums

12.pielikums

13.pielikums

14.pielikums

15.pielikums

16.pielikums

55.

Par saistošo noteikumu Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2018.gada budžets” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

56.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.gada 13.decembra lēmumā Nr.575 “Par pašvaldības projektu īstenošanai nepieciešamās, privātpersonu īpašumā esošās nekustamā īpašuma daļas - zemes zem pašvaldības ceļiem Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā – nomu (SAM 3.3.1.)”

Lēmums

57.

Par sociālā dzīvokļa [..] Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, izīrēšanu

Lēmums

58.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa nepagarināšanu

Lēmums

59.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums

60.

Par saistošo noteikumu Nr.3 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu