Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
3. Par lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016.–2027.gadam nekustamajā īpašumā Parka ielā 8B, Lielvārdē 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Lēmums
4. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2020.gada 8.janvāra lēmuma Nr.2
“Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 1.pielikumā, 2.pielikumā, 5.pielikumā, 6.pielikumā un 12.pielikumā
Lēmums
5. Par Andra Buholca atbrīvošanu no Lielvārdes novada bāriņtiesas locekļa amata Lēmums
6.

Par nolikuma Nr.1 “Lielvārdes pamatskolas nolikums” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

7. Par mērķdotāciju sadali interešu izglītības pedagogu darba samaksai 2020.gada janvāra - augusta mēnešiem Lēmums
8. Par pašvaldības finansējumu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem Lēmums
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu S. R. Lēmums
10. Par SIA „ROKON” nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu īpašumam “Ražošanas centrs “Rokon”” Lēmums
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Māris & Co” par īpašumu Parka ielā 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Ausekļa 16” par īpašumu Ausekļa ielā 16, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
13. Par nekustamā īpašuma Andreja Pumpura iela 4D, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
14. Par nekustamā īpašuma Puškina iela 39L, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
15. Par nekustamā īpašuma “Individuālais augļu dārzs Nr.84”, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
16. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4, Atpūtu ielā 15, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanu par brīvu cenu Lēmums
18. Par tehniskas kļūdas labojumu Lielvārdes novada domes 2019.gada 30.decembra lēmumā Nr.435 “Par grozījumiem 2019.gada 29.martā noslēgtajā Pilnvarojuma līgumā Nr.LNP10.1-3/19/2 “Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu un nedzīvojamo telpu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”” Lēmums
19. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Jumpravas pagastā ar kadastra apzīmējumu 74480020904 Lēmums
20. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ozolu ielā 2A, Lielvārdē, ar kadastra apzīmējumu 74130010802 Lēmums
21. Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam” aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna apstiprināšanu (2020.gads)

Lēmums

Investīciju plāns

Rīcības plāns

22. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” apstiprināšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

Paskaidrojuma raksts

23. Par programmas “Latvijas skolas soma” finansējuma sadali Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēm 2019./2020. mācību gada 2.semestrim Lēmums
24. Par pieteikuma "Tautas tērpa izpēte Lielvārdes novadā " iesniegšanu Valsts kultūrkapitāla fondā Lēmums
25. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu Lēmums
26.

Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres tiesību pagarināšanu

Lēmums
27.

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim [..], Lielvārdes novadā

Lēmums
28. Par sociālā dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma slēgšanu Lēmums
29. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim [..], Lielvārdes novadā Lēmums
30. Par dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā, īres līguma slēgšanu Lēmums
31. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu Ainaram Puķītim Lēmums

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu