Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

303

Par Saistošo noteikumu Nr.13 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Lielvārdes novadā” izdošanu

Lēmums

304

Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 „Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā”” izdošanu

Lēmums

305

Par noteikumu Nr.9 „Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība pārvalda pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās mājas un dzīvokļu īpašumus

Lēmums

Noteikumi

306

Par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016.-2027.gadam” pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Lēmums

307

Par atsevišķa pašvaldības pārvaldes uzdevuma – izsniegt pasažieru pārvadāšanas ar vieglajiem taksometriem licences un licencēšanas kartītes pasažieru pārvadāšanai Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā deleģēšanu Ogres novada pašvaldībai

Lēmums

308

Par Lielvārdes novada svētku „Zīmju ceļš” nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

309

Par grozījumiem Lēdmanes pamatskolas nolikumā

Lēmums

310

Par grozījumiem Jumpravas speciālās internātpamatskolas nosaukumā un skolas nolikumā

Lēmums

311

Par īres maksas un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajām dzīvojamām telpām

Lēmums

312

Par grozījumiem Lielvārdes novada Sociālā dienesta un Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas tāmēs

Lēmums

313

Par papildus finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada svētkiem 2016.gadā „Zīmju ceļš Māras zīmē”

Lēmums

314

Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta „Piebraucamie ceļi pie Lielvārdes pamatskolas, Lielvārdē, Lielvārdes novadā” realizācijai

Lēmums

315

Par papildus līdzekļu piešķiršanu Velonovietnes uzstādīšanai Lielvārdē pie Lielvārdes dzelzceļa atacijas

Lēmums

316

Par finansējuma piešķiršanu Lēdmanes pamatskolai elektriskās plīts iegādei

Lēmums

317

Par darba samaksu Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja pirmajai vietniecei V.Volontei par laika periodu no 2013.gada 20.jūnija līdz 2015.gada 8.jūlijam

Lēmums

318

Par pašvaldības kustamās mantas – lietota mikroautobusa Ford Transit atsavināšanu otrajā izsolē

Lēmums

319

Par pašvaldības kustamās mantas – lietotas ugunsdzēšamās mašīnas GAZ 66 atsavināšanu izsolē

Lēmums

320

Par Lielvārdes novada pašvaldības kustamās mantas – lietota apkures katla UK 800 (iegādāts 2005.gada 25.jūlijā)  atsavināšanu.

Lēmums

321

Par pašvaldības kustamās mantas 58,10 m3 malkas atsavināšanu izsolē

Lēmums

Noteikumi

322

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7464 006 0309, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā.

Lēmums

323

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.1 dzīvojamā mājā „mednieki”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums

324

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.3 dzīvojamā mājā „mednieki”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums

325

Par sociālā dzīvokļa „Cīruļi”-7, Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, īres līguma pagarināšanu I.B.

Lēmums

326

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A. V. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē

Lēmums

327

Par Lielvārdes novada kultūras centra direktora iecelšanu

Lēmums

328

Par dzīvojamās mājas Avotu iela 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku kopībai.

Lēmums

329

Par papildus finansējumu naudas balvas piešķiršanai biedrības „Sporta klubs „Lielvārde”” vīriešu virslīgas florbola komandai

Lēmums

330

Par finansējuma sadali atbalstītajiem projektiem nevalstisko organizāciju projektu konkursā 2016.gadā.

Lēmums

331

Par finansējuma piešķiršanu lietus ūdens kolektora un skataku avārijas tehniskā stāvokļa novēršanai Avotu ielas masīvā Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

332

Par Lielvārdes novada pašvaldības rīcību saistībā ar bijušā Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Jāņa Āboliņa darbībām, parakstot vekseli („Promissory Note”) par 200milj. EUR ar kapitālsabiedrību Riverside HK Ltd.

Lēmums

333

Par vienošanās nostiprināšanu par sadarbību starp Ogres novada pašvaldību, Ikšķiles novada pašvaldību, Ķeguma novada pašvaldību un Lielvārdes novada pašvaldību izglītības, sporta, kultūras un sociālajā jomā.

Lēmums

334

Par Lielvārdes novada domes 2015.gada 15.septembra lēmuma Nr.304 „Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Jāņa Āboliņa deleģēšanu Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatā” atcelšanu

Lēmums

335

Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Imanta Baloža deleģēšanu Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatā

Lēmums

336

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietniecei V.Volontei

Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu