Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
47   Saistošie noteikumi Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” Lēmums

Saistošie noteikumi
48 Par Lielvārdes novada pašvaldības izglītības attīstības programmas 2015.-2020.gadiem apstiprināšanu. Lēmums

Programma
49. Par noteikumu Nr.1 „Noteikumi par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Lielvārdes novadā” apstiprināšanu. Lēmums

Noteikumi
50 Par Lielvārdes novada pašvaldības Kultūras projektu konkursa organizēšanu un konkursa nolikuma apstiprināšanu. Lēmums

Nolikums
51 Par dāvinājuma – trimdas latviešu literatūras „Grāmatu klēts” krājuma pieņemšanu. Lēmums
52 Par maksas noteikšanu par vēlētāju parakstu apliecināšanu Lielvārdes novada pašvaldības institūcijās. Lēmums
53 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no G. A.
54 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no R. A.
55 Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas reorganizāciju Lēmums
56 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes Nr.5 lēmuma Nr.9 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un atlīdzības apstiprināšanu”1.pielikumā. Lēmums
57 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes nr.5 lēmuma Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”2.pielikumā. Lēmums
58 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes Nr.5 lēmuma Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikums” 5.pielikumā. Lēmums
59 Par dzīvokļa Nr.47 Avotu ielā 8, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu
60 Par dzīvokļaNr.4 Meža ielā 20, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu.
61 Par dzīvokļa Nr.39 Avotu ielā 7, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu.
62 Par kustamās mantas – nekustamajā īpašumā „Voldemāra skola”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, 1.kvartāla četru nogabalu cirsmas pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
63 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžās”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu trešajā izsolē. Lēmums
64 Par dzīvojamās mājas Mēness ielā13, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Mēness nams 13”. Lēmums
65 Par Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Jumpravas pagastā apvienošanu un nekustamo īpašumu sastāva maiņu. Lēmums
66 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ozolu ielā 7A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.
67 Par atļauju SIA „Joker LTD” sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Lāčplēša ielā 25, Lielvārdē, Lielvārdes novadā. Lēmums
68 Par telpu nomas maksas samazināšanu kultūras namā „Lielvārde” fiziskas personas dibinātam amatiermākslas kolektīvam „Harmonija”. Lēmums
69 Par telpu nomas maksas samazināšanu Jumpravas kultūras namā fiziskas personas dibinātam amatiermākslas kolektīvam „Orions”. Lēmums
70 Par telpu nomas maksas samazināšanu Jumpravas kultūras namā fiziskas personas dibinātam amatiermākslas kolektīvam „Gemstone”. Lēmums
71 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 28.01.2015. lēmumā Nr.13 „Par grozījumiem ar Lielvārdes novada domes 25.04.2012. sēdes Nr.5 lēmumu Nr.3 apstiprinātajā Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā”. Lēmums
72 Par kārtību, kādā tiek aprēķinātas amatalgas no 2015.gada 1.janvāra. Lēmums
73 Par līdzfinansējuma nodrošināšanu valsts budžeta Zemkopības ministrijas apakšprogrammas „Zivju fonds” projektu iesniegumu konkursā. Lēmums
74 Par Ogres centrālās bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam. Lēmums

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu