Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

52.

Par saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības 2016.gada budžets”’ izdošanu.

Lēmums

53.

Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2019.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”” izdošanu.

Lēmums

54

Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 Lielvārdes novada pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā piešķiršanas kārtības saistošie noteikumi” izdošanu

Lēmums

55

Par komisijas apstiprināšanu Lielvārdes novada pašvaldības palīdzības saņemšanas energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājām.

Lēmums

56

Par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016.-2027.gadam” redakcijas pilnveidošanu.

Lēmums

57

Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras vidējā termiņa darbības stratēģija 2016.-2018.gadam.

Lēmums

58

Par Lielvārdes novada domes Sociālo un sabiedriskās drošības lietu komitejas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

59

Par noteikumu Nr.1 „Grozījumi 2015.gada 27.maija noteikumos Nr.2 „Noteikumi par transportlīdzekļa izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību”” izdošanu

Lēmums

60.

Par noteikumu Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumu cenu noteikšanas kārtība” apstiprināšanu.

Lēmums

61

Par” Lielvārdes novada ielu, autoceļu un tiltu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas” apstiprināšanu.

Lēmums

62

Par Jumpravas vidusskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums

63

Par Lielvārdes novada Sociālā dienesta Sociālā dienas aprūpes centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums

64

Par finansējuma piešķiršanu Vispārējās pirmskolas izglītības iestādei „Zvaniņš” cirkulācijas sūkņa nomaiņai

Lēmums

65

Par finansējuma piešķiršanu Lēdmanes pagasta pārvaldei kopētāja iegādei.

Lēmums

66

Par nepareizi aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu īpašumam ”Dzeguzes”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā.

67

Par bezcerīgo debitoru SIA „B.M.S.W.-13” parādu norakstīšanu.

68

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka ielā 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanu par brīvu cenu.

Lēmums

69

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.16, Edgara Kauliņa alejā 13, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanu izsolē.

Lēmums

70

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalnauši”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanu izsolē.

Lēmums

71

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Tauriņi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanu izsolē.

Lēmums

72

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pārupes”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanu izsolē.

Lēmums

73

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas tiesību izsoli.

Lēmums

74

Par pašvaldības nekustamā īpašuma ‘Šautuve”, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā, nomas tiesību izsoli.

75

Par Lielvārdes novada pašvaldības iestādes „Jumpravas speciālā internātpamatskola” kustamās mantas – lietota mikroautobusa Ford Transit atsavināšanu.

Lēmums

76

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošo ielu un ceļu (inženierbūvju), kas atrodas uz citām personām piederošas zemes, uzturēšanai nepieciešamās zemes atsavināšanu

Lēmums

77

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošo zemes vienību Mēness ielā 12, Lielvārdē un „Kaibalas skola”, Lielvārdes pagastā, sadalīšanu.

Lēmums

78

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Stacijas ielā 30, Smilšu ielā 1A, Miera ielā 10, Lielvārdē.

79

Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.13 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novada izīrēšanu

80

Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.39 Avotu ielā 7, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu.

81

Par dzīvokļa Nr.5 dzīvojamā mājā „Mednieki”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā izīrēšanu.

82

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.15 Avotu ielā 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma termiņu pagarināšana.

83

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.6 dzīvojamā mājā „Mednieki”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu.

84

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.3 Avotu ielā 9, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu.

85

Par sociālā dzīvokļa Nr.12 mājā „Bērzi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, īres līguma atjaunošanu Ž. Č.

86

Par izstāšanos no biedrības „Daugavas Savienība”

Lēmums

87

Par Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā audita darba plāna 2016.gadam apstiprināšanu

Lēmums

88

Par Lielvārdes novada domes deputātes Vitas Volontes atbrīvošanu no Lielvārdes novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas un Sociālo un sabiedriskās drošības lietu komitejas locekļa pienākumiem

Lēmums

89

Par Lielvārdes novada domes deputāta Jāņa Āboliņa ievēlēšanu par Lielvārdes novada domes Sociālo un sabiedriskās drošības lietu komitejas locekli

Lēmums

90

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmuma Nr.10 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatalgu apstiprināšanu„ 24.pielikumā

Lēmums

91

Par atļauju valsts amatpersonu amata savienošanai Raitim Jirgensonam

Lēmums

92

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Ainaram Puķītim

Lēmums

93

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Līgai Zariņai

Lēmums

94

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas un Lielvārdes Mūzikas skolas izdevumu tāmēs

Lēmums

95

Par domes priekšsēdētāja Imanta Baloža nodrošināšanu ar dienesta automašīnu

Lēmums

96

Par Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā auditora 2014.gada 22.novembra starpziņojumu audita lietā Nr.2014/11/3.6 „Par audita veikšanu Lielvārdes pašvaldības atlīdzības un personāla vadības sistēmai” ieteikumu izpildi

97

Par Lielvārdes novada bāriņtiesas reorganizāciju

Lēmums

98

Par Lielvārdes novada kultūras iestāžu reorganizāciju

Lēmums

99

Par finansējuma sadali Lielvārdes novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu tērpu iegādei

Lēmums

100

Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai Imantam Balodim

Lēmums

101

Par Gvido Vītoliņa izslēgšanu no Lielvārdes novada domes komisiju sastāva

Lēmums

102

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2014.gada 29.oktobra sēdē Nr.19 ar lēmumu Nr.366 apstiprinātajā nolikumā „Jauniešu biznesa ideju konkurss Lielvārdes novadā”.

Lēmums

103

Par piedalīšanos projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldības ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu

Lēmums

104

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai „Kokaiņi”, Jumpravas pagastā.

105

Par projekta „Piebraucamie ceļi pie Lielvārdes pamatskolas, Lielvārdē, Lielvārdes novadā” realizāciju

Lēmums

106

Par svara ierobežojuma zīmju uzstādīšanu uz pašvaldības autoceļiem Lielvārdes pagastā.

Lēmums

107

Par Lielvārdes novada domes deputātes Anitas Streiles ievēlēšanu par Lielvārdes novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas locekli

Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu