Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

479

Saistošie noteikumi Nr. 24 "Lielvārdes novada domes 2013.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu maznodrošinātām personām” atzīšanu par spēku zaudējušiem".

Lēmums

480

Saistošie noteikumi Nr.25 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015. gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā””

Lēmums

481

Par saistošo noteikumu Nr.26 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu, būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē” izdošanu

Lēmums

482

Saistošie noteikumi Nr.27 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015. gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par pabalstiem Lielvārdes novadā””

Lēmums

483

Par Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.21 ”Grozījumi Lielvārdes novada domes 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Lielvārdes novadā”” precizēšanu

Lēmums

484

Par nolikuma “Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumiem - Atzinību un Pateicību” apstiprināšanu

Lēmums

485

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2013.gada 25.septembra sēdes Nr.15 lēmumā Nr.25 „Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu padomes apstiprināšanu”

Lēmums

486

Par noteikumu „Noteikumi par iepirkumu organizēšanas kārtību” apstiprināšanu

Lēmums

487

Par finanšu līdzekļu efektīvu un lietderīgu izmantošanu Lielvārdes novada pašvaldības iestādēs

Lēmums

488

Par papildus finansējuma piešķiršanu apbedīšanas pabalstu un bērna dzimšanas vienreizējo pabalstu izmaksai

Lēmums

489

Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes pamatskolai gāzes degļa nomaiņai sporta zālē

Lēmums

490

Par Jumpravas pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums

491

Par Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums

492

Par Lielvārdes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darba samaksu

Lēmums

493

Par Lielvārdes novada pašvaldības Administratīvās komisijas darba samaksu

Lēmums

494

Par Lielvārdes novada pašvaldības izsniegto interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licenču maksu

Lēmums

495

Saistošie noteikumi Nr.28 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības 2015.gada budžets””

Lēmums

496

Par Lielvārdes novada pašvaldības grants ceļu būvniecības un pārbūves atlases kritēriju apstiprināšanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam atbalsta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

Lēmums

497

Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidi

Lēmums

498

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra lēmuma Nr.387 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 2.pielikumā

Lēmums

499

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra lēmuma Nr.387 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 19.pielikumā

Lēmums

500

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu A. R. par īpašumu „Sausēji”

501

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu I. M. par īpašumu „Piegāzes”

502

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu B. R. par īpašumu Avotu ielā 1-15

503

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu G. L. par īpašumu Stacijas ielā 22A

504

Par Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.oktobra sēdes Nr.9 lēmuma Nr.22 “Par Lielvārdes novada pašvaldības būvvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem” atcelšanu

Lēmums

505

Par Lielvārdes novada pašvaldības Tūrisma informācijas centra vajadzībām telpu nomas atlases rezultātiem un telpu nomas līguma noslēgšanu

Lēmums

506

Par Lielvārdes novada ielu apgaismojuma infrastruktūras paplašināšanu un plānoto investīciju apmēra apstiprināšanu

Lēmums

507

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu trešajā izsolē

Lēmums

508

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalnauši”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai

Lēmums

509

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Viļņi-1”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, zemes nomas ar apbūves tiesībām pirmās rakstiskās izsoles rīkošanu

Lēmums

510

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Upmalas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, iznomāšanu

Lēmums

511

Par telpu nomas maksas samazināšanu Kaibalas jauniešu teātra grupai

Lēmums

512

Par nekustamā īpašuma „Karpīši”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, iznomāšanu

Lēmums

513

Par dzīvokļa Nr. 4 dzīvojamā mājā ,,Mednieki”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

514

Par dzīvokļa Nr.64 Avotu ielā 8, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu

515

Par dzīvokļa Nr.19 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

516

Par atļauju Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” vadītājai slēgt mācību maksas kompensēšanas līgumu ar I. K.

517

Par atļauju Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” vadītājai noslēgt mācību maksas kompensēšanas līgumus

518

Par Jumpravas vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja uz laiku iecelšanu

Lēmums

519

Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu

Lēmums

520

Par piemaksu Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietniekam par papildus darbu, veicot domes priekšsēdētāja amata pienākumus

Lēmums

521

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Elitai Ozoliņai

Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu