Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

246

Par Lielvārdes novada sociālā dienesta darbības stratēģijas 2016.-2018.gadam apstiprināšanu

Lēmums

Stratēģija

247

Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi”” izdošanu

Lēmums 

248

Par grozījumiem Jumpravas speciālās internātpamatskolas nolikumā

Lēmums

249

Par nolikuma „Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas nolikums” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

Struktūrshēma

250

Par noteikumu Nr.7 „Par pakalpojumu cenas noteikšanu Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrībā – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lielvārdes Remte”” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

251

Par noteikumu Nr.8 „Kārtība, kādā tiek piešķirts Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu līdzfinansētiem projektiem” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi 

252

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.martā ar lēmumu Nr.49 apstiprinātajos „Noteikumos par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Lielvārdes novadā”

Lēmums

253

Par Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras 2015.gada darba plāna izpildes apstiprināšanu

Lēmums

Ziņojums

254

Par galvojuma sniegšanu SIA „Lielvārdes Remte” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III. kārta” būvprojekta finansēšanai un projekta „Katlu mājas pārbūve un skursteņa demontāža „Āres”, Lēdmane, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads” finansēšanai

Lēmums  

255

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmuma Nr.10 „Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu klasifikācijas un amata algu apstiprināšana” 1.pielikumā

Lēmums 

Pielikums

256

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmuma Nr.10 „Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu klasifikācijas un amata algu apstiprināšana” 19.pielikumā

Lēmums  

Pielikums

257

Par piešķirtā 2016.gada budžeta finansējuma ielu infrastruktūras atjaunošanai/remontam sadalījums pa ielām/ceļiem

Lēmums

258

Par piešķirtā 2016.gada budžeta finansējuma ielu apgaismojuma infrastruktūras paplašināšanai izmantošanu

Lēmums 

259

Par grozījumiem Jumpravas pagasta pārvaldes izdevumu tāmē (budžetā plānoto pasākumu mērķu maiņu)

Lēmums  

260

Par SIA „ELHANOR” parādu norakstīšanu

Lēmums

261

Par Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums

262

Par Jumpravas bibliotēkas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums

263

Par Lēdmanes bibliotēkas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums

264

Par Lāčplēša bibliotēkas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums 

265

Par finansiālu atbalstu Starptautiskās Edinburgas hercoga jauniešu pašaudzināšanas programmas Award Lielvārdes pamatskolas vienības jauniešiem

Lēmums 

266

Par Jumpravas vidusskolas 10.klasi 2016./2017.mācību gadā

Lēmums 

267

Par Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas Mūzikas un mākslas skolas direktores Ineses Mednes atbrīvošanu

Lēmums 

268

Par Lielvārdes novada pašvaldības Lielvārdes Mūzikas skolas direktores Mārītes Puriņas atbrīvošanu

Lēmums 

269

Par Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas direktora iecelšanu

Lēmums  

270

Par Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas direktora amata algas noteikšanu

Lēmums  

271

Par Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

272

Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.4 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu

273

Par dzīvokļa Nr.7 dzīvojamā mājā „Skolas internāts”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

274

Par dzīvokļa Nr.4 Krapes ielā 1, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

275

Par Lielvārdes novada domes 2012.gada 29.augusta sēdes Nr.9 lēmuma Nr.40 „Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ēku „Gundegas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, tiesisko valdītāju Vitoldu Zosēnu”

276

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Dravnieku ielā 9A, Lielvārdē, sadalīšanu

277

Par nekustamā īpašuma „Cielavas”, Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Cielavas”

Lēmums  

278

Par nekustamā īpašuma „Lejnieki”, Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Lejnieki”

Lēmums

279

Par nekustamā īpašuma „Pārupes”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

280

Par nekustamā īpašuma „Kalnauši”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

281

Par nekustamā īpašuma „Tauriņi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

282

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Muižas iela”, Lielvārdē, daļas iznomāšanu

283

Par nedzīvojamo telpu nomu pašvaldības nekustamajā īpašumā „Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, zemes vienības nomniekiem

Lēmums  

284

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes – Lāčplēša ielā 21A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, iznomāšanu SIA „Māri&Co”

285

Par grozījumiem 01.09.2000. noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.8-2./12 par telpu nomu Raiņa ielā 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā (Īves aptieka)

286

Par nekustamā īpašuma „Bērzi”, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes vienības nodošanu atsavināšanai

287

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Muižas iela”, Lielvārdē, daļas atsavināšanu

288

Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu pirmajā izsolē

Lēmums  

289

Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.16, Edgara Kauliņa alejā 13, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanu otrajā izsolē

Lēmums  

290

Par pašvaldības kustamās mantas – lietota mikroautobusa Ford Transit atsavināšanu izsolē

Lēmums  

291

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A.P. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē

292

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar M. M. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē

293

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar S. C. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē

294

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar P. R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē

295

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar J. B. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē

296

Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai A. S.

297

Par Lielvārdes novada pašvaldības Iekšējā auditora 2016.gada 15.februāra ziņojuma audita lietā Nr.2015/11/3.9 „Par audita veikšanu Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijā” ieteikumu izpildi


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu