Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

15.

Par saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.12 „Pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Lielvārdes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmu”” izdošanu

Lēmums

Saist.not.

Pask.raksts

16.

Par atsevišķa pašvaldības pārvaldes uzdevuma – izsniegt pasažieru pārvadāšanas ar vieglajiem taksometriem licences un licencēšanas kartītes pasažieru pārvadāšanai Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā, deleģēšanu Ogres novada pašvaldībai.

Lēmums

17.

Par Lielvārdes novada domes deputātu darba stundas tarifa likmes noteikšanu

Lēmums

18.

Par darba algas likmes noteikšanu Lielvārdes novada sporta centra direktoram

Lēmums

19.

Par finansiālu atbalstu Starptautiskās Edinburgas hercoga jauniešu pašaudzināšanas programmas Award vadītājai Lielvārdes pamatskolā Ingai Blumfeldei.

Lēmums

20.

Par finansiālu atbalstu Starptautiskās Edinburgas hercoga jauniešu pašaudzināšanas programmas Award Lielvārdes pamatskolas vienības pieciem jauniešiem.

Lēmums

21.

Par Lielvārdes novada pašvaldības slēgtajos līgumos paredzamo nokavējuma procentu apmēru.

Lēmums

22.

Par nekustamā īpašuma „Māllēpes”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

23.

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 dzīvojamā mājā „Kalnieši”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

24.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes Nr.5 lēmumā Nr.9 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un atlīdzības apstiprināšanu”.

Lēmums

25.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012. gada 25. aprīļa sēdes Nr.5 lēmuma Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 2. pielikumā.

Lēmums

26.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes Nr.5 lēmuma Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikums” 5.pielikumā.

Lēmums

27.

Par 01.01.1999. noslēgtā nedzīvojamo telpu Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, Nomas līguma Nr.8-2./1 darbības termiņa pagarināšanu (Valsts policija).

Lēmums

28.

Par 27.04.2009. noslēgtā Nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu par zemes daļas nomu Ausekļa ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

Lēmums

29.

Par 02.05.2000. noslēgtā Nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu par zemes nomu Ausekļa ielā 1A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

30.

Par grozījumiem 01.03.2003. noslēgtajā Nomas līgumā  par zemes nomu Upes ielā 25A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā (VPII „Pūt vējiņi”).

Lēmums

31.

Par dzīvokļa dzīvojamā mājā „Dāboliņi”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu.

32.

Par dzīvokļa dzīvojamā mājā „Mednieki”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, īres līguma pagarināšanu.

33.

Par dzīvokļa Lāčplēša ielā 21, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu.

34.

Par dzīvokļa dzīvojamā mājā „Skolas internāts”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, īres līguma pagarināšanu.

35.

Par sociālā dzīvokļa mājā „Bērzi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, īres līguma atjaunošanu Ž.Č.

36.

Par nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 55, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu.

Lēmums

Atzinums

37

Par Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesas, Lēdmanes bāriņtiesas un Jumpravas bāriņtiesas 2014.gada darba pārskatiem.

Lēmums

38

Par Kristīnes Rožānes atbrīvošanu no Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesas locekles pienākumu pildīšanas.

39.

Par Andra Buholca ievēlēšanu Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesas locekļa amatā.

40.

Par VAS „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības „Esošo publisko un stratēģisko (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija” akceptēšanu.

Lēmums

41.

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības konkursā „Lielvārdes novada komersantu (uzņēmēju) gada balva” nolikumā.

Lēmums

42.

Par iedalīšanos projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīvesveidu”.

Lēmums

43

Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.47, Avotu ielā 10, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārdošanu par brīvu cenu, izsoles rezultātu apstiprināšanu.

44

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 30.12.2014. lēmumā Nr.465 „Par pašvaldības īpašumā esošās nekustamās mantas – automašīnas VW TRANSPORTER ar valsts reģistrācijas Nr.GP 9949 atsavināšanu”.

Lēmums

45

Par grozījumiem lēmumam „Par Lielvārdes novada pašvaldības dalību nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā”

Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu