Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
311. Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.20 “Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

312. Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.21 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma

raksts

313. Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.22 “Par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

314.

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.23 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

1.pielikums

2.pielikums

315.

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma pamatotību (Lielvārdes novada domes 2018.gada 27.jūnija saistošie noteikumi Nr.12 “Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamā īpašuma pieslēgšanai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”)

Lēmums

316. Par Lielvārdes novada domes nolikuma Nr.13 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā” apstiprināšanu

Lēmums

Grozījumi

317. Par Lielvārdes novada domes nolikuma Nr.14 ”Attīstības komitejas nolikums” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

Veidlapa

318.

Par Lielvārdes novada domes nolikuma Nr.15 “Lielvārdes novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Lielvārdes Novada Ziņas” nolikums” apstiprināšanu jaunā redakcijā

Lēmums

Nolikums

319.

Par Lielvārdes novada domes 2018.gada 30.maija lēmuma Nr.213 atcelšanu

Lēmums
320.

Par noteikumu Nr.15 “Par interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales kārtību Lielvārdes novadā” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

321.

Par Lielvārdes novada domes noteikumu Nr.16 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 28.septembra noteikumos Nr.13 “Kārtība, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai”” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

322.

Par grozījumiem 2017.gada 27.septembra lēmumā Nr.447

“Par Lielvārdes novada pašvaldības valsts budžeta mērķdotācijas vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai sadales komisijas sastāvu”

Lēmums

323.

Par grozījumiem 2017.gada 27.septembra domes lēmumā Nr. 448 “Par Lielvārdes novada pašvaldības interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvu”

Lēmums

324.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Eiropas Sociālā fonda projektam “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) ietvaros īstenotajam aktīvajam nodarbinātības pasākumam “Pasākums noteiktām grupām”

Lēmums

325.

Par pirmsskolas izglītības metodiķa amata vietas izveidi Lielvārdes pamatskolā

Lēmums

326.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018. gada 31.janvāra lēmuma Nr.54 lēmuma Nr.54 ”Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatalgu apstiprināšanu” 16. pielikumā “Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas aģentūras amatu un amatalgu saraksts” (Jumpravas pašvaldības aģentūra)

Lēmums

Pielikums

327.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.gada 27.decembra lēmumā Nr.584 “Par ēdināšanas pašizmaksas noteikšanu pašvaldību izglītības iestādēm – vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmskolu izglītības iestādēm”.

Lēmums

328.

Par koncepcijas “Lielvārdes novada administratīvās teritorijas videonovērošanas koncepcija 2018. – 2021.” apstiprināšanu

Lēmums

Koncepcija

329.

Par Lielvārdes novada pašvaldības noteikumu Nr. 17 “Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu telpu videonovērošanas noteikumi” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

330.

Par Lielvārdes novada pašvaldības noteikumu Nr.18 “Lielvārdes novada teritorijas videonovērošanas noteikumi” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

331.

Par atļauju Jumpravas pamatskolas direktoram noslēgt mācību maksas kompensēšanas līgumu ar skolotāju A. M.

Lēmums

332.

Par pilnvarojumu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai, vēlētāju uzrunāšanai un bukletu, avīžu un citu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu dalīšanai

Lēmums

333.

Par finansējuma piešķiršanu Vietējo iniciatīvu konkursa projektam Nr.LNP/12-10/18/625 “Ceļa apmales nomaiņa pie daudzdzīvokļu mājas Raiņa iela 9A, Lielvārde”

Lēmums

334.

Par saskaņojumu projekta Nr.LNP/12-10/18/610 “Skaistu daru pagalmiņu!” īstenošanai uz pašvaldības zemes vienības Avotu ielā, Lielvārdē, kadastra apzīmējums 74130010694

Lēmums

335.

Par saskaņojumu projekta Nr. LNP/12-10/18/605 “Sakārtota vide –     skaista pilsēta” īstenošanai uz pašvaldības zemes vienības Raiņa ielā 7C, Lielvārdē, kadastra apzīmējums 74130020540

Lēmums

336.

Par saskaņojumu projekta “Mēs Lāčplēsim” īstenošanai uz pašvaldības zemes vienības Edgara Kauliņa alejā 5, Lielvārdē

Lēmums

337.

Par grozījumiem Lēdmanes pagasta pārvaldes budžetā

Lēmums

338.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 36, Lielvārdē

Lēmums

339.

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošās zemes vienības            Gaismas ielā 8B, Lielvārdē, sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi

Lēmums

Pielikums

340.

Par nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas Nr.607, Avotu ielā 1, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai

Lēmums

341.

Par kustamās mantas - nekustamajā īpašumā „Mētras”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, cirsmas pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

342.

Par kustamās mantas - nekustamajā īpašumā „Stāvlaukums”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, atrodošās cirsmas pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

343.

Par kustamās mantas - nekustamajā īpašumā „Birzes”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, atrodošās cirsmas pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

344.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdes novadā

Lēmums

345.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdes novadā

Lēmums

346.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdes novadā

Lēmums

347.

Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības iznomāšanu

Lēmums

348.

Par apbūves tiesību piešķiršanu SIA “Lielvārdes Remte” jaunas katlu mājas izbūvei

Lēmums

349.

Par grozījumiem 1997.gada 20.augustā noslēgtajā līgumā Nr.8-6/1-97

par siltumenerģijas piegādi

Lēmums

350.

Par Lielvārdes novada pašvaldības atļauju Jumpravas pašvaldības aģentūrai slēgt līgumu par asenizācijas mucas iegādi līzingā un finanšu saistību izpildes nodrošināšanu

Lēmums

351.

Par papildu finansējuma piešķiršanu pašvaldības dzīvokļu īpašumu remonta darbu veikšanai Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

352.

Par 2018.gada 19.jūlija Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja lēmuma Nr.LNP10-1/18/1352 apstrīdēšanu

Lēmums

353.

Par Lēdmanes tautas nama telpu nomas maksas atlaides piešķiršanu SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra” organizētajam semināram

Lēmums

354.

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas direktorei Mārītei Puriņai

Lēmums

355.

Par dalību Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām" atlasē

Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu