Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
542 Saistošie noteikumi Nr.25 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības 2016.gada budžets””.

Lēmums

Saistošie noteikumi

543 Saistošie noteikumi Nr.26 „Grozījumi 2010. gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Lielvārdes novadā””. Lēmums
544 Saistošie noteikumi Nr.27 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”".

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

545 Saistošie noteikumi Nr.28 „Lielvārdes novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi".

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

546 Par Lielvārdes novada domes 2016.gada 29.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 „Par koku ciršanu ārpus meža Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā” precizēšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

547 Par Lielvārdes novada pašvaldības 2016.gada 31.augusta saistošo noteikumos Nr.20 „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2017.gadam Lielvārdes novada pašvaldībā" precizēšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

548 Noteikumi Nr.14 „Dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtība".

Lēmums

Noteikumi

Noteikumi Nr.__ „Par inventarizācijas veikšanu Lielvārdes novada pašvaldībā". Lēmumu atlika
Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvojamo māju un telpu pārvaldības deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrību - Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lielvārdes Remte". Lēmumu atlika
549 Par pienākuma vērtības noteikšanu vienam iedzīvotājam Lielvārdes novadā. Lēmums
550 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 28.septembra lēmumā Nr.519 „Par mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm - vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmsskolas izglītības un interešu izglītības pedagogu darba samaksa”. Lēmums
551 Par grozījumiem 2016.gada 28.septembra lēmumā „Par darba algas likmes noteikšanu izglītības iestāžu vadītājiem un pašvaldības pirmsskolu vadītāju vietniekiem”. Lēmums
552 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 27.04.2016 lēmumā Nr.257 „Par piešķirtā 2016.gada budžeta finansējuma ielu infrastruktūras atjaunošanai/remontam sadalījumu pa ielām/ceļiem". Lēmums
553 Par papildus finansējuma piešķiršanu Kaibalas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu sakārtošanai. Lēmums
554 Par atbalsta piešķiršanu frisbija sacensību organizēšanai. Lēmums
555 Par grozījumiem 2015.gada 26.augusta Lielvārdes novada domes lēmumā Nr.228 „Par Lielvārdes novada sporta centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem”. Lēmums
556 Par telpu nomas maksas samazināšanu LdNKC struktūrvienības kultūras nama „Lielvārde” fiziskas personas dibinātam amatiermākslas kolektīvam „Harmonija”. Lēmums
557 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu. Lēmums
558 Par nekustamā īpašuma nodokļa un kavējuma naudas dzēšanu E.P. Lēmums
559 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu Centrālai dzīvojamo māju privatizācijas komisijai. Lēmums
560 Par finansējumu E.K. studiju un studējošā kredīta galvojuma līguma kredītsaistību izpildei. Lēmums
561 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no J.K. Lēmums
562 Par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016. – 2027.gadam” 3.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. Lēmums
563 Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošo ielu un ceļu (inženierbūvju), kas atrodas uz citām personām piederošas zemes, izvērtējumu. Lēmums
564 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Druvas ielā 10, Lielvārdē, ar kadastra apzīmējumu 7413 002 0607. Lēmums
565 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dravnieku ielā 1B, Lielvārdē. Lēmums
566 Par Lielvārdes novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības Lielvārdē ar kadastra apzīmējumu 7413 001 0677 (Stacijas iela) sadalīšanu. Lēmums
567 Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Krātuves”, Jumpravas pagastā, sadalīšanu. Lēmums
568 Par nekustamā īpašuma „Atpūtas”, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
569 Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Smiltāji', Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
570 Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Pie Kļavām", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
571 Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Pamati-6", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
572 Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Kūlas", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
573 Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu pirmajā izsolē. Lēmums
574 Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Garāžas", Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu trešajā izsolē.

Lēmums

Izsoles noteikumi

Tabula

575 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, 26 garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanu par brīvu cenu.

Lēmums

Tabula

576 Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Dambenieki", Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā, Zemes nomas līguma Nr.8-7.1./28 darbības termiņa pagarināšanu. Lēmums
577 Par 03.08.2012. noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.LNP/10-7.1/12/15 darbības termiņa pagarināšanu. Lēmums
578 Par 03.01.2011. noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.10-7.1/38-11 darbības termiņa pagarināšanu. Lēmums
579 Par 01.01.2010. noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.10-7.1/55-10 darbības termiņa pagarināšanu. Lēmums
580 Par 01.07.2011. Zemes nomas līguma Nr.10-7.1/31-11 darbības termiņa pagarināšanu. Lēmums
581 Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Tirdzniecības centrs", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes iznomāšanu. Lēmums
582 Par pašvaldības īpašuma - zemes - Lāčplēša ielā 35, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, iznomāšanu. Lēmums
583 Par pašvaldības nekustamo īpašumu Skolas iela un Lāčplēša laukums 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, zemes vienību daļu iznomāšanu elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūvei. Lēmums
584 Par pašvaldības kustamās mantas - lietota autobusa MAN atsavināšanu trešajā izsolē. Lēmums
585 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr.10 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” (Jumpravas pagasta pārvalde). Lēmums
586 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr.10 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu”1.pielikumā (Administrācija). Lēmums
587 Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatpersonām. Lēmums
588 Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai K.Z. Lēmums
589 Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai I.Z. Lēmums
590 Par R.J. atbrīvošanu no Lielvārdes novada pašvaldības palīdzības saņemšanai energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājām komisijas priekšsēdētāja un Lielvārdes novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas locekļa pienākumiem. Lēmums
591 Sadarbības līgums par Lielvārdes uzņēmēju nedēļu 2017.gadā. Lēmums
592 Par grozījumiem nolikumā „Par Lielvārdes novada apbalvojumu „Goda Lielvārdietis”, „Atzinība”, „Gada Novadnieks” konsultatīvās padomes darbību” Lēmums

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu