Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

425

Saistošie noteikumi Nr.20 „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2017.gadam Lielvārdes novada pašvaldībā"

Lēmums

426

Saistošie noteikumi Nr.21 „Par Lielvārdes novada simbolikas izmantošanu"

 Lēmums netika pieņemts

427

Par nolikuma „Par Lielvārdes novada pašvaldības Simbolikas komisijas darbību” apstiprināšanu.

Lēmums netika pieņemts

428

Par Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam uzraudzības ziņojuma (2013-2015) apstiprināšanu

Lēmums 

429

Par finansējuma piešķiršanu autoceļu pārbūves būvprojektu izstrādei uzņēmējdarbībai nozīmīgas publiskās infrastruktūras izveidošanā Jumpravas un Lēdmanes pagastos Lielvārdes novadā

Lēmums 

430

Par papildus finansējuma piešķiršanu kultūras nama „Lielvārde” ugunsdrošības sistēmas vadības bloka nomaiņai un pirmā stāva ugunsdrošības sistēmas remontam

Lēmums

431

Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas rīkotajam 20 gadu jubilejas svētku pasākumam

Lēmums 

432

Par finansējuma piešķiršanu Vispārējās pirmskolas izglītības iestādei „Zvaniņš” karstā ūdens padeves uzlabošanai

Lēmums 

433

Par Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums 

434

Par Lielvārdes novada kultūras iestāžu reorganizācijas pabeigšanu

Lēmums 

435

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gad 27.janvāra lēmumā Nr.10 „Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšana

Lēmums 

Amatu un amatalgu saraksts

436

Par Lielvārdes novada Kultūras centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu

Lēmums 

437

Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu trešajā izsolē

Lēmums 

Izsoles noteikumi

438

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu otrajā izsolē

Lēmums 

439

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, garāžu telpu nomas tiesību izsoli

 Lēmums 

440

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas tiesību izsoli

 Lēmums 

441

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 1-44, Lielvārdē, nedzīvojamo telpu nomas tiesību atkārtotu izsoli

Lēmums 

Izsoles noteikumi

442

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 1-44, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu.

Lēmums 

443

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes daļas – Edgara Kauliņa alejā 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, iznomāšanu

 Lēmums 

444

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.2 Parka ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

 Lēmums 

445

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.62, Avotu ielā 9, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, nepārņemšanu Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā

Lēmums 

446

Par sociālā dzīvokļa Nr.12 mājā „Bērzi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, īres līguma atjaunošanu Ž. Č.

 Lēmums 

447

Par pašvaldības kustamās mantas – lietota mikroautobusa Ford Transit pārdošanu par brīvu cenu

Lēmums 

448

Par Lielvārdes novada pašvaldības kustamās mantas – lietotas automašīnas FORD atsavināšanu

Lēmums 

449

Par pašvaldības kustamās mantas – lietota autobusa MAN atsavināšanu izsolē

Lēmums 

Izsoles noteikumi

450

Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz jaunbūvēm Saules ielā 3A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

 Lēmums 

451

Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz garāžu Nr.2, Raiņa ielā 7B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

 Lēmums 

452

Par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu nekustamajā īpašumā Ausekļa iela 5A, Lielvārde, Lielvārdes novadas

 Lēmums 

453

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no N. S.

 Lēmums 

454

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no E.K.

 Lēmums 

455

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no A. P.

 Lēmums 

456

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no I.J.

 Lēmums netika pieņemts

457

Par atteikumu Dz. B. izdot labvēlīgu administratīvo aktu

 Lēmums 

458

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietniecei V.Volontei

 Lēmums 

459

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr.10 „Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu klasifikācijas un amata algu apstiprināšanu” 20.pielikumā

Lēmums 

Pielikums

460

Par pašvaldības finansējumu skolēnu interešu izglītībai 2017.gadā.

Lēmums 

461

Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas nodaļas „Lielvārdes novada pašvaldības policija” reorganizācijas plāna apstiprināšanu.

Lēmums 

Reorganizācijas plāns

462

Par grozījumiem Lēdmanes pamatskolas izdevumu tāmē (budžetā plānoto pasākumu mērķa maiņa).

Lēmums 


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu