Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

339

Par saistošo noteikumu Nr.15 „Par koku ciršanu ārpus meža Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā” izdošanu

Lēmums

340

Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvārasaistošajos noteikumos Nr.1 ‘Lielvārdes novada pašvaldības 2016.gada budžets” izdošanu

Lēmums

341

Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Lielvārdes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” izdošanu

Lēmums

342

Par Lielvārdes novada domes 2016.gada 25.maija saistošo noteikumu Nr.13 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Lielvārdes novadā” precizēšanu

Lēmums

343

Par Lielvārdes novada pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu

Lēmums

344

Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam Uzraudzības ziņojums (2015)

Lēmums

345

Par Lielvārdes novada pašvaldības aģentūras „Jumpravas pašvaldības aģentūra” 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšana

Lēmums

346

Par grozījumiem Lielvārdes pamatskolas nolikumā

Lēmums

347

Par uzdevumu Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļai sagatavot izmaiņas 2014.gada 30.decembra noteikumos Nr.4 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Lielvārdes novadā”

Lēmums

348

Par Lielvārdes novada logo apstiprināšanu

Lēmums

349

Par Lielvārdes novada administrācijas nodaļas Lielvārdes novada pašvaldības policija reorganizāciju (statusa maiņa)

Lēmums

350

Par grozījumiem 2015.gada 30.jūnija lēmumā Nr.165 „Par kultūras nama „Lielvārde” sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums

351

Par finansējuma piešķiršanu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai telpu remontam

Lēmums

352

Par finansējuma piešķiršanu Kaibalas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu sakārtošanai

Lēmums

353

Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta „Piebraucamie ceļi pie Lielvārdes pamatskolas, Lielvārdē, Lielvārdes novadā” realizācijai

Lēmums

354

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Mēs Jumpravai” bērnu un jauniešu vasaras nometņu projekta „Tēvu tēvu laipas mestas” īstenošanai

Lēmums

355

Par finansējuma piešķiršanu Vispārējās pirmskolas izglītības iestādei „Zvaniņš” ugunsdrošības prasību nodrošināšanai

Lēmums

356

Par atkārtotu projektu konkursu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai

Lēmums

357

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Lielvārdes mūzikas skolas bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektam „Latviskās dzīvesziņas pamatu apguve – radošās darbnīcas Lielvārdes novada bērniem un jauniešiem” īstenošanai

Lēmums

358

Par finansējuma piešķiršanu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai dambretes pulciņa dalībnieču Anetes Baltauses un Lindas Barkovskas un viņu trenera Dzintara Kaņepa dalības nodrošināšanai Eiropas jaunatnes 100 lauciņu dambretes čempionātā Baltkrievijā

Lēmums

359

Par finansējuma piešķiršanu kultūras namam „Lielvārde” notekūdeņu cauruļu nomaiņai

Lēmums

360

Par papildu finansējumu skolēnu nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā Lielvārdes novadā

Lēmums

361

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu J.K. par īpašumu Lielvārdē

Lēmums

362

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr.10 „Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšana

Lēmums

363

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmuma Nr.10 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 1.pielikumā.

Lēmums

1.pielikums

364

Par nekustamā īpašuma Laimdotas iela 57A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, iegūšanu Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā

Lēmums

365

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.16, Edgara Kauliņa alejā 13, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, otrās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

366

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu pirmajā izsolē

Lēmums

367

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 14.04.2016. lēmumā Nr.239 „Par nekustamā īpašuma Parka ielā 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.20 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu”

Lēmums

368

Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu otrajā izsolē.

Lēmums

369

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, garāžu telpas nomas tiesību izsoli

Lēmums

Noteikumi

370

Par zemes nomas līguma slēgšanu ar dzīvokļu īpašnieku biedrību „Ausekļa nams 15” par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 7C, Lielvārdē, zemes daļas nomu

Lēmums

371

Par papildus finansējumu un finansējuma sadali atbalstītajiem projektiem „Dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošana” projektu konkursā 2016.gadā

Lēmums

372

Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.2 Meža ielā 20, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu

Lēmums

373

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.1 dzīvojamā mājā „Gatves”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums

374

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.57 Avotu ielā 10, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

Lēmums

375

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņa tiesību nomas līguma slēgšanu ar D. Š. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē

Lēmums

376

Par Lielvārdes novada domes 31.03.2016. lēmuma Nr.128 „Par Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu dalību Eiropas Savienības struktūrfondu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa ”Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros” atcelšanu

Lēmums

377

Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai Līgai Zariņai

Lēmums

378

Par atkārtotu Lielvārdes novada pašvaldības Kultūras projektu konkursa izsludināšanu

Lēmums

379

Par papildus finansējuma piešķiršanu projektam ”Afišu stabu izgatavošana un uzstādīšana Lielvārdes novadā”

Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu