Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
420

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības dzīvojamo ēku un telpu pārvaldības Pilnvarojuma līgumā Nr.LNP/10.1-9/16/16

Lēmums

5.pielikums

6.pielikums

421

Par Lielvārdes novada domes Tautsaimniecības komitejas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

422

Par Komisijas ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzībai Lielvārdes novadā Nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

423

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības 2013.gada 30.oktobrī apstiprinātajā Jumpravas internātpamatskolas nolikumā

Lēmums

424

Par grozījumiem 2016.gada 9.novembrī ar lēmumu Nr. 599 apstiprinātajā instrukcijā "Par inventarizācijas veikšanu Lielvārdes novada pašvaldībā”

Lēmums

5.pielikums

6.pielikums

425

Par Lielvārdes novada pašvaldības vēlētu amatpersonu un

darbinieku atlīdzības sistēmu

Lēmums

426

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” un „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai

Lēmums

427

Par papildu finansējumu Lielvārdes novada Jumpravas pagasta skolēnu transporta pārvadājumiem 2017/2018 mācību gadam

Lēmums

428 Par finansējuma piešķiršanu elektroniskās dokumentu vadības sistēmas Namejs lietotāju licenču iegādei

Lēmums

429

Par grozījumiem Lielvārdes novada Kultūras centra 2017.gada budžetā (budžetā plānoto pasākumu mērķa maiņa)

Lēmums

430

Par grozījumiem Lielvārdes novada Sporta centra 2017.gada budžetā (budžetā plānoto pasākumu mērķa maiņa)

Lēmums

431

Par grozījumiem Lielvārdes novada sociālā dienesta izdevumu tāmē (budžetā plānoto pasākumu mērķa maiņa)

Lēmums

432

Par grozījumiem Lielvārdes pamatskolas izdevumu tāmēs (budžetā plānoto pasākumu mērķa maiņa)

Lēmums

433

Par grozījumiem Lielvārdes novada bāriņtiesas izdevumu tāmē (budžetā plānoto pasākumu mērķa maiņa)

Lēmums

434

Par Lielvārdes novada pašvaldības pārstāvju dalību URBACT konferencē (Urbact City Festival) 2017.gada 3. – 5.oktobrī

Lēmums

435

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 29.decembra lēmuma Nr.693 ,,Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 1.pielikumā ,,Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas amatu un amatalgu saraksts”

Lēmums

1.pielikums

436

Par nekustamā īpašuma Smilgu iela 8B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārdošanas par brīvu cenu izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

437

Par nekustamā īpašuma Gaismas iela 2C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārdošanas par brīvu cenu izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

438 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu trešajā izsolē

Lēmums

Izsoles noteikumi

4.pielikums

439

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Zemgales”, Lēdmanes pagastā, neapbūvēta zemes gabala (starpgabals) atsavināšanu trešajā izsolē

Lēmums

Izsoles noteikumi

440

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas tiesību izsoli

Lēmums

Izsoles noteikumi

441 Par 1997.gada 1.oktobrī ar SIA “Tele 2” noslēgtā Nomas līguma Nr.504 par zemi Jumpravas pagastā termiņa pagarināšanu un līguma pārjaunošanu

Lēmums

442

Par Lielvārdes novada pašvaldības kustamās mantas – metāla seifa - atsavināšanu

Lēmums

443

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām „Ataugas”, “Dainas”, Šalkas” Lēdmanes pagastā

Lēmums

444

Par Lielvārdes novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības Lielvārdē ar kadastra apzīmējumu 74130010679 (Smilšu iela) sadalīšanu

Lēmums

445

Par Lielvārdes novada domes pastāvīgajām komitejām

Lēmums

446

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu “Goda Lielvārdietis”, Atzinība, “Gada Novadnieks” konsultatīvās padomes ievēlēšanu

Lēmums

447

Par Lielvārdes novada pašvaldības valsts budžeta mērķdotācijas vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai sadales komisijas sastāvu

Lēmums

448

Par Lielvārdes novada pašvaldības interešu izglītības programmu vērtēšanas un  mērķdotācijas sadales komisijas sastāvu

Lēmums

449

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas sastāvā

Lēmums

450

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 10.12.2014. lēmumā Nr.441 “Par komisijas ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzībai izveidošanu”

Lēmums

451

Par Egijas Sniedzītes atbrīvošanu no komisijas ”Lielvārdes novada pašvaldības palīdzības saņemšanai energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājām” locekļa pienākumu pildīšanas

Lēmums

452

Par Lienes Bērziņas izslēgšanu no Lielvārdes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāva

Lēmums

453

Par Lienes Bērziņas izslēgšanu no Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijas sastāva

Lēmums

454

Par nekustamā īpašuma nodokļa kārtējā maksājuma termiņa pagarināšanu un pamatparāda un kavējuma naudas daļas dzēšanu SIA “LENNEWARD rabbitry”

Lēmums

455

Par administratīvās lietas “Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa par īpašumu “Ražošanas centrs “Rokon”” izbeigšanu pret SIA “ROKON”

Lēmums

456

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Nr.7 mājā “Skolas internāts”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā

Lēmums

457

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 24.februāra lēmumā Nr.62 "Par Jumpravas vidusskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem"

Lēmums

458

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 30.decembra lēmumā Nr.490 "Par Jumpravas pagasta pārvaldes sniegtajiem  maksas pakalpojumiem"

Lēmums

459

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 26.augusta

lēmumā Nr.228 "Par Lielvārdes novada sporta centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem"

Lēmums

460

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 29.aprīļa

lēmumā Nr.99 "Par Lēdmanes pamatskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem"

Lēmums

461

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Lielvārdes novada pašvaldības Vispārējā pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” vadītājai Dacei Kļavai

Lēmums

462

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājai Diānai Borozkinai

Lēmums

463

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības Lēdmanes pagasta pārvaldes un Lēdmanes pamatskolas izdevumu tāmēs

Lēmums

464

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no A.S.

Lēmums

465

Par īres līguma pārslēgšanu dzīvoklim Nr.57 Avotu ielā 10, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

466

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.10 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums

467

Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.34 Avotu ielā 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu

Lēmums

468

Par sociālā dzīvokļa Nr.7 mājā “Skolas internāts”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, izīrēšanu

Lēmums

469

Par sociālā dzīvokļa Avotu ielā 3 dz. 40, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, īres līguma atjaunošanu

Lēmums
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu