Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
160. Par nolikuma Nr.2 “Lielvārdes novada pašvaldības policijas nolikums” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

161. Par nolikuma Nr.3 “Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļas nolikums” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

162. Par nolikuma Nr.4 “Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un ekonomikas nodaļas nolikums” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

163. Par nolikuma Nr.5 “Lielvārdes novada pašvaldības Centralizētās grāmatvedības nodaļas nolikums” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

164. Par nolikuma Nr.6 “Grozījumi Lielvārdes novada Sociālā dienesta nolikumā” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

Pielikums

165.

Par nolikuma Nr.7 “Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pamatskolas nolikums” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

166. Par nolikuma Nr.8 “Grozījumi ar Lielvārdes novada domes 2016.gada 31.marta lēmumu Nr.115 apstiprinātā konkursa “Lielvārdes novada sakoptākā sēta” nolikumā” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

167. Par Lielvārdes novada pašvaldības konsolidētā 2017.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums

Vadības ziņojums

168. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2018.gada budžets” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

1.pielikums

2.pielikums

169. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.gada 27.decembra lēmumā Nr.584 “Par ēdināšanas pašizmaksas noteikšanu pašvaldību izglītības iestādēm – vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmskolu izglītības iestādēm” Lēmums
170. Par Lielvārdes novada būvvaldes pakalpojuma maksas noteikšanu un grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 30.jūnija sēdes lēmumā Nr.164 “Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas sniegtajiem maksas pakalpojumiem” Lēmums
171. Par piedalīšanos projektu konkursā un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Tirgus laukuma izveide Lielvārdē” Lēmums
172. Par līdzfinansējuma piešķiršanu skolu jaunatnes foto konkursam Lēmums
173. Par finansējumu pensionēto izglītības darbinieku pasākumam Lēmums
174. Par lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016.–2017. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Ozolu ielā 2A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

175. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.gada 29.novembra lēmumā Nr.546 „Par tematiskā plānojuma „Lielvārdes pilsētas Lāčplēša apkaimes attīstības un apsaimniekošanas plāns” izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu Lēmums
176.

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošo zemes vienību Raiņa ielā 22, Gaismas ielā 17 un Gaismas ielā 17A, Lielvārdē, apvienošanu un robežu pārkārtošanu

Lēmums
177. Par Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai Lēmums
178.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas [..] un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
179. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas [..] un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu Lēmums
180.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas [..] un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
181.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas [..] un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
182.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra lēmuma Nr.54 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 13.pielikumā

Lēmums

1.pielikums

183.

Par Rutas Ozoliņas izslēgšanu no Lielvārdes novada vēlēšanu komisijas

Lēmums
184.

Par Žanetes Somes izslēgšanu no Lielvārdes pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāva

Lēmums
185.

Par Līgas Zariņas ievēlēšanu Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijas sastāvā

Lēmums
186.

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora vietniecei Līgai Zariņai

Lēmums
187.

Par pilnvarojumu dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 29.kongresā un biedru sapulcē

Lēmums
188.

Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma

Avotu ielā 1-44, Lielvārdē, nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
189.

Par nolikuma Nr.9 “Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums” apstiprināšanu

Lēmums

Pielikums

190.

Par Lielvārdes novada domes Koku novērtēšanas komisijas 2018.gada 20.februāra lēmuma Nr.3 [..] apstrīdēšanu

Lēmums
191.

Par pašvaldības dzīvokļa [..] Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

Lēmums
192.

Par pašvaldības dzīvokļa [..] Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums
193.

Par pašvaldības dzīvokļa [..] Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums
194.

Par pašvaldības dzīvokļa [..] Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

Lēmums
195.

Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Lēmums
196.

Par Lielvārdes novada pašvaldības maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma [..] nodokli 2018.gadam, [..] apstrīdēšanu daļā

Lēmums
197.

Par Lielvārdes novada pašvaldības maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma [..] nodokli 2018.gadam, [..] apstrīdēšanu daļā

Lēmums
198.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma “Gada Novadnieks” piešķiršanu Mārtiņam Brezauckim

Lēmums
199.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Gada Novadnieks" piešķiršanu Jānim, Emīlam un Elmāram Tilakiem

Lēmums
200.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Gada Novadnieks" piešķiršanu Inesei Neretai

Lēmums
201.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Gada Novadnieks" piešķiršanu Ivetai Bulei

Lēmums
202.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Gada Novadnieks" piešķiršanu Aldim Lambergam

Lēmums
203.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Gada Novadnieks" piešķiršanu Aigai Kriņģelei

Lēmums

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu