Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

367

 

Saistošie noteikumi Nr. 18 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 205. gada 25. marta saistošajos noteikumos Nr. 3 “Lielvārdes novada pašvaldības nolikums””

Lēmums

368

 

Saistošie noteikumi Nr. 19 “Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”

Lēmums

369

 

Saistošie noteikumi Nr. 20 “Par pabalstiem Lielvārdes novadā”

Lēmums

370

 

Saistošie noteikumi Nr. 21 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2010. gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par   maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Lielvārdes novadā””

Lēmums

371

 

Saistošie noteikumi Nr. 22 “Kārtība, kādā Lielvārdes novada pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem”

Lēmums

372

 

Saistošie noteikumi Nr. 23 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015. gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Lielvārdes novada pašvaldības 2015. gada budžets”

Lēmums

373

 

Par Lielvārdes novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komisijas nolikuma apstiprināšanu.

Lēmums

374

 

Par Attīstības, ekonomikas un tūrisma lietu komisijas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

375

 

Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

376

 

Par Lielvārdes novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

377

 

Par grozījumiem nolikumā “Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un izlietošana Lielvārdes novada pašvaldības iestādēs”

Lēmums

378

 

Noteikumi Nr.3 “Par Lielvārdes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību”

Lēmums

379

 

Nolikumi Nr.4 “Par mācību maksas kompensēšanu Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem”

Lēmums

380

 

Par finansējuma piešķiršanu Jumpravas vidusskolai radio mezgla atjaunošanai papildus finansējumu Jumpravas vidusskolai

Lēmums

381

 

Par papildu finansējumu pedagogu darba samaksas nodrošināšanai Jumpravas vidusskolā 2015.gada septembra – decembra mēnešiem

Lēmums

382

 

Par Lielvārdes novada domes 21.07.2015. lēmuma Nr.190 “Par Lielvārdes novada pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi” precizēšanu

Lēmums

383

 

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012. gada 25.aprīļa sēdes Nr.5 lēmumā Nr.9 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un atlīdzības apstiprināšanu”

Lēmums

384

 

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012. gada 25.aprīļa sēdes Nr.5 lēmumā Nr.9 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un atlīdzības apstiprināšanu”

Lēmums

385

 

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012. gada 25.aprīļa sēdes nr.5 lēmuma Nr.2 “Lielvārdes novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikums” 5.pielikumā

Lēmums

386

 

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes Nr.5 lēmuma Nr.3 “Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 2. pielikums

Lēmums

387

 

Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu

Lēmums

388

 

Par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta “Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016-2027.gadam” redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apsaimniekošanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Lēmums

389

 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām “Viļņi 1”, Jumpravas pagastā

Lēmums

390

 

Par nekustamā īpašuma “Individuālais augļu dārzs Nr.131”, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

391

 

Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 7B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpas Nr.13 un garāžu telpai funkcionāli piesaistītās zemes platības pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

392

 

Par nekustamā īpašuma Muiža iela 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

393

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas tiesību pirmās rakstiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu

394

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Sila – mala”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes nomas ar apbūves tiesībām pirmās rakstiskās izsoles rīkošanu

Lēmums

395

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu otrajā izsolē

Lēmums

396

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.16, Edgara Kauliņa alejā 13, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu

Lēmums

397

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.63, Avotu ielā 9, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu

Lēmums

398

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.14, Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu

Lēmums

399

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.25, Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu

Lēmums

400

 

Par nomas līguma slēgšanu ar VAS “Latvijas dzelzceļš” par zemes gabala Ausekļa iela 1, Lielvārdē, Lielvārdes novadā nomu

Lēmums

401

 

Par 18.12.2009. noslēgtā nedzīvojamo telpu Daugavas ielā 6, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, nomas līguma Nr.2-5.1/11 pārjaunošanu un darbības termiņa pagarināšanu (Z/S “Kumelītes”)

Lēmums

402

 

Par 18.12.2009. noslēgtā nedzīvojamo telpu Daugavas ielā 6, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, nomas līguma Nr.2-5./13 pārjaunošanu un darbības termiņa pagarināšanu (G. R.)

403

 

Par dzīvokļa Nr.4 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu

404

 

Par dzīvokļa Nr.2 dzīvojamā māja “Mednieki”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, īres līguma pagarināšanu

405

 

Par dzīvokļa Nr.1 dzīvojamā māja “Intas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, īres līguma pagarināšanu

406

 

Par bijušā domes priekšsēdētāja A. Troskas 2015. gada 25.februārī izdotā rīkojuma Nr. LNP/4-1/15/49, “Par mēnešalgas apmēru domes priekšsēdētāja pirmajai vietniecei V. Volontei” atcelšanu

Lēmums

407

 

Par bijušās domes priekšsēdētāja pirmās vietnieces V. Volontes 2015. gada 25.februārī izdotā rīkojuma Nr. LNP/4-1/15/48,”Par mēnešalgas apmēru domes priekšsēdētājam A. Troskam” atcelšanu

Lēmums

408

 

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Inesei Geltei

Lēmums

409

 

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanu Dacei Nikolaisonei

Lēmums

410

 

Par atvaļinājuma bez darba algas saglabāšanas piešķiršanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētājam Jānim Āboliņam

Lēmums

411

 

Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora 2015. gada 15.jūlija lēmuma Nr.LNP/1.2-8/15/1547,”Par vienreizēja pašvaldības pabalsta piešķiršanu M. K.”, apstrīdēšanu

 

412

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no E.M..

413

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no A.B..

 

414

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no Ē.V..

 

415

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no J.M..

 

416

 

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas izdevumu tāmēs

Lēmums

417

 

Par biedrības “Lielnovads” valsts karoga un karoga masta dāvinājuma pieņemšanu

Lēmums

418

 

Par Lielvārdes novada domes 30.09.2015.saistošo noteikumu Nr.16 ”Grozījumi Lielvārdes novada domes 2010.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 ”Lielvārdes novada kapsētu izveidošanas un apsaimniekošanas saistošie noteikumi”, precizēšanu

Lēmums

419

 

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 25.02.2015. lēmumā Nr.17 ”Par Lielvārdes novada domes deputātu darba stundas tarifa likmes noteikšanu”

Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu