Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

127

Par saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības 2015.gada budžets”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Inform. par grozījumiem

Pielikumi 1-7

128

Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.

 

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

129

Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras nolikums”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

130

Par grozījumiem VPII „Zvaniņš” nolikumā

Lēmums

131

Par noteikumu „Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

132

Par Lielvārdes novada logo, moto un leģendas ideju konkursa nolikuma apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu balvu fondam.

Lēmums

Nolikums

1. pielikums

2. pielikums
3. pielikums

133

Par grozījumiem ar Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes apstiprinātajā „Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā”

Lēmums

134

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības projektu konkursa „Dzīvojamām mājām pieguļošo publisko teritoriju labiekārtošana” nolikumā

Lēmums

135

Par papildu finansējuma sadali mācību līdzekļu iegādei izglītības iestādēm

Lēmums

136

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Jumpravas mūzikas un mākslas skolai projekta „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” īstenošanai

Lēmums

137

Par finansējuma piešķiršanu Lēdmanes pagasta pārvaldei eksperimentālā pārvadājuma maršruta Ogre-Lielvārde-Lēdmane-Lielvārde-Ogre finansēšanai

Lēmums

138

Lēmums par telpu nomas maksas atlaidi Lielvārdes Amatnieku brālībai

Lēmums

139

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Muižas ielā 3, Lielvārdē.

Lēmums

140

Par ceļa servitūta noteikšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā Meža iela 18A, Lielvārdē un vienošanos par ceļa servitūta izmantošanu

Lēmums

141

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Individuālais augļu dārzs Nr.131”, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, zemes gabala nodošanu atsavināšanai.

142

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Muižas iela 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai

143

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A. Ž. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē.

144

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar M. M. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē

145

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A. P. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē

146

Par atļauju pieņemt/iegādāties un pārdot Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā informatīvos materiālus un preces (suvenīrus).

Lēmums

147

Par grozījumiem 28.12.2013. Lielvārdes novada domes sēdes Nr.22 lēmumā Nr.15 „Par Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.

Lēmums

148

Par Lielvārdes novada pašvaldības iedzīvotāju deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanas komisijas izveidošanu.

Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu