Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

149.

Par Lielvārdes novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Lēmums

2014. gada publiskais pārskats

150.

Par Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētā Rīcības un Investīciju plāna apstiprināšanu.

Lēmums

151.

Par Lielvārdes novada pašvaldības aģentūras „Jumpravas pašvaldības aģentūra” 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

152.

Par Jumpravas pašvaldības aģentūras darba plāna 2015.gadam apstiprināšanu.

Lēmums

Darba plāns

153.

Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 „Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes novadā”” izdošanu.

Lēmums

154.

Par noteikumu „Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības noteikumi” apstiprināšanu.

Lēmums

Noteikumi

155.

Par sadarbības turpināšanu ar Aizkraukles novada, Ikšķiles novada, Ķeguma novada, ogres novada un Skrīveru novada pašvaldībām elektroenerģijas iegādes centralizēto iepirkumu organizēšanā.

Lēmums

156.

Par Valsts kases iesniegto aizdevumu piemērošanas procentu likmes maiņu

Lēmums

157.

Par papildus finansējumu skolēnu nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā Lielvārdes novadā. 

Lēmums

158.

Par stipendiju iedibināšanu Lielvārdes novada pašvaldības vidusskolu 10.-12.klašu izglītojamo atbalstam.

Lēmums

159.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras un izglītības fonda „Upe” bērnu un jauniešu vasaras nometņu projekta „Upe” īstenošanai.

Lēmums

160.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Mēs Jumpravai” bērnu vasaras nometņu projekta ”Raibā nedēļa” īstenošanai.

Lēmums

161.

Par finansējuma piešķiršanu Latvijas veterānu komandas dalībniekam V.H.P. alībai Pasaules Maksibasketbola 13.čempionātā.

Lēmums

162.

Par finansējumu biedrībai „Latvijas politiski represēto apvienība” politiski represēto personu salidojuma organizēšanai.

Lēmums

163.

Par humānās palīdzības sniegšanu projekta „Pašvaldību palīdzība Ukrainai” ietvaros

Lēmums

164.

Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums

165.

Par kultūras nama „Lielvārde” sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

Lēmums

166.

Par vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Pūt vējiņi” sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

Lēmums

167.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu mirušām personām par viņu lietojumā bijušajiem īpašumiem.

168.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu.

169.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no G. Ē.

170.

Par nekustamā īpašuma „Laši”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu.

171.
Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.67 un tai piesaistītās zemes platības pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu.
172. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamā īpašuma Cīruļu ielā 5, Lielvārdē, ēkām un būvēm.
173. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Cīruļu iela 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai. Lēmums
174. Par nekustamā īpašuma Parka ielā 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un zemes gabala nodošanu atsavināšanai. Lēmums
175. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli iesaistītās zemes platības pārdošanu par brīvu cenu. Lēmums
176. Par grozījumiem Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.8-2./30 par nedzīvojamo telpu nomu Raiņa ielā 5, Lielvārdē, iznomāšanu. Lēmums
177.
Par dzīvokļa Nr.24 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izīrēšanu.
178. Par zemes vienību „Individuālais augļu dārzs Nr.42” un „Individuālais augļu dārzs Nr.43”, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, apvienošanu.
179. Par iekšējā audita darba plāna 2015.gadam apstiprināšanu. Lēmums
180. Par Lielvārdes novada sporta centrā konstatēto pārkāpumu izvērtēšanu. Lēmums
181.
Par atļaujas došanu amatu savienošanai Ž. S.
182.
Par Lielvārdes novada pašvaldības Iedzīvotāju deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas 24.02.2015. lēmumu Nr.11.
183.
Par Lielvārdes novada pašvaldības Iedzīvotāju deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas 24.02.2015. lēmumu Nr.12.
184. Par Lielvārdes novada domes 29.04.2015. saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Lielvārdes novadā”” precizēšanu. Lēmums
185. Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Aivara Troskas atbrīvošanu no amata.


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu