Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

465

Par saistošo noteikumu Nr.21 „Par Lielvārdes novada simbolikas izmantošanu” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

466

Par saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības 2016.gada budžets” izdošanu

Lēmums

467

Par saistošo noteikumu Nr.23 „Par neapbūvēta Lielvārdes novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru" izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

468

Par saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 5.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts

469

Par Lielvārdes novada domes 2016.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 05.maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada teritorijā”” precizēšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi


Paskaidrojuma raksts

470

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 31.marta noteikumos Nr.6 „Kārtība, kādā piešķir Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu projektu konkursam „Dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošana””.

Lēmums

471

Lielvārdes novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšana

Lēmums

Nolikums

472

Par grozījumiem ar Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.249 apstiprinātajā „Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas nolikumā”

Lēmums

Nolikums

473

Par nolikuma „Par Lielvārdes novada pašvaldības Simbolikas komisijas darbību” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

474

Par Lielvārdes novada pašvaldības vizuālā stila grāmatas apstiprināšanu

Lēmums

Stila grāmata

475

Par atļauju Lielvārdes novada uzņēmēju biedrībai izmantot grafisko zīmi „Radīts Lielvārdes novadā” tirdzniecības telšu noformēšanā

Lēmums

476

Par atļauju SIA „Māris & Co” izmantot grafisko zīmi „Radīts Lielvārdes novadā” uz tirdzniecības teltīm

Lēmums

477

Par atļauju SIA „Māris & Co” izmantot grafisko zīmi „Radīts Lielvārdes novadā” tirdzniecības stenda noformēšanā

Lēmums

478

Par atļauju SIA „Garšas Pietura” izmantot Lielvārdes novada logotipu uz veikalā pārdodamās preces – šokolādes - iepakojuma

Lēmums

479

Par tehnisku kļūdu labojumiem 29.06.2016. Lielvārdes novada domes lēmumā Nr.362 un 31.08.2016. Lielvārdes novada domes lēmumā Nr.435.

Lēmums

480

Noteikumi Nr.12 „Kārtība, kādā Lielvārdes novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no vecākiem par sniegtajiem ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem”

Lēmums

Noteikumi

481

Noteikumi Nr.13 Kārtība, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai””

Lēmums

Noteikumi

482

Par Lielvārdes novada pirmsskolas pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes noteikšanu

Lēmums

483

Par Jumpravas internātpamatskolas amatiem, kuriem pienākas speciālās piemaksas un to apmēru

Lēmums

484

Par instrukcijas „Kārtība kādā tiek piešķirtas un uzskaitītas brīvpusdienas Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšanu

Lēmums

Instrukcija

485

Par grozījumiem 2015.gada 29.aprīļa lēmumā Nr.99 „Par Lēdmanes pamatskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”

Lēmums

486

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 30.septembra lēmumāNr.340 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem kapu apsaimniekošanā”

Lēmums

487

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no J.U.

Lēmums

488

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmuma Nr.10 „Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu klasifikācijas un amata algu apstiprināšanu” 20.pielikumā

Lēmums

489 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmuma Nr.10 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 1.pielikumā

Lēmums

Pielikums

490 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr.10 „Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu klasifikācijas un amata algu apstiprināšanu” (Lielvārdes novada bāriņtiesu reorganizācija) Lēmums
Par Lielvārdes novada pašvaldības policijas amatu sarakstu Lēmums netika pieņemts
491 Par grozījumiem Lēdmanes pagasta pārvaldes izdevumu tāmē (budžetā plānoto pasākumu mērķa maiņa). Lēmums
492 Par telpu nomas maksas samazināšanu Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienības Jumpravas kultūras namā fiziskas personas dibinātam amatiermākslas kolektīvam „Jump” Lēmums
493 Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Lielvārdes novada sieviešu biedrībai „Iespēja”. Lēmums
494 Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un jauniešiem „Vecāki kopā” Lēmums
495 Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Lielvārdes pensionāru biedrībai Lēmums
496 Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Lielvārdes novada invalīdu biedrībai Lēmums
497 Par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016.–2027.gadam” 2.redakcijas pilnveidošanu

Lēmums

Teritorijas plānojums

498 Par Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izvērtējuma apstiprināšanu

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

499 Par nekustamā īpašuma Ausekļa iela A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, iegūšanu Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā Lēmums
500 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas tiesību pirmās rakstiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
501 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
502 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mākslinieku darbnīca”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu Lēmums
503 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Gaismas iela 2C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala atsavināšanu otrajā izsolē

Lēmums

Noteikumi

504 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Smilgu iela 8B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala atsavināšanu otrajā izsolē

Lēmums

Noteikumi

505 Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.63, Avotu ielā 9, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanu izsolē

Lēmums

Noteikumi

506 Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.14, Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanu izsolē

Lēmums

Noteikumi

507 Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.25, Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanu izsolē

Lēmums

Noteikumi

508 Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma zemes vienības daļas Druvas ielā 10, Lielvārdē, neiznomāšanu un atsavināšanas procedūras uzsākšanu

Lēmums

509 Par 01.09.2008.noslēgtajā nedzīvojamo telpu Lielvārdes novada sporta centrā, Raiņa ielā 22, Lielvārdē, nomas līguma pagarināšanu un grozījumiem Lēmums
510 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Atpūtas”, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā, daļas iznomāšanu Lēmums
511 Par pašvaldības kustamās mantas – lietota mikroautobusa Ford Transit pārdošanu par brīvu cenu

Lēmums

512 Par pašvaldības kustamās mantas - lietota autobusa MAN atsavināšanu otrajā izsolē

Lēmums

Noteikumi

513 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 1 - 44, Lielvārdē, nedzīvojamo telpu nomas tiesību atkārtotu izsoli

Lēmums

Noteikumi

514 Par pašvaldības kustamās mantas - automašīnas FORD var valsts reģistrācijas Nr.DC551 norakstīšanu un nodošanu utilizācijai Lēmums
515 Par īres līguma slēgšanu pašvaldības dzīvoklim Nr.10 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
516 Par īres līguma slēgšanu pašvaldības dzīvoklim Nr.4 Meža ielā 20, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
517 Par servisa dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim „Skolas internāts”-9, Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā Lēmums
518 Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Ž.S. Lēmums
519 Par mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldības izglītības iestādēm – vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmskolas izglītības un interešu izglītības pedagogu darba samaksai – sadali Lielvārdes novada izglītības iestādēm 2016.gada septembra – decembrim Lēmums
520 Par darba algas likmes noteikšanu izglītības iestāžu vadītājiem un pašvaldības pirmskolu vadītāju vietniekiem Lēmums
521 Par Lielvārdes novada pašvaldības izdotā Andreja Pumpura eposa „Lāčplēsis” pārdošanas cenas noteikšanu Lēmums
522 Par grozījumiem Lielvārdes novada Jumpravas bāriņtiesas nolikumā Lēmums
523 Par K.Z. ievēlēšanu par Lielvārdes novada Jumpravas bāriņtiesas locekli Lēmums
524 Par Lielvārdes novada pašvaldības Ētikas komisijas sastāva apstiprināšanu Lēmums
525 Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora R.J. atbrīvošanu no amata Lēmums
526 Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja uz laiku iecelšanu Lēmums

Slēgtā daļa


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu