Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis


Lielvārdes novada pašvaldība ir iesaistījusies ES fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.2.2.1.5. apakšaktivitātē „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos". Projekta realizācija tika uzsākta 2009.gada novembrī un turpināsies līdz 2012.gada 31.martam.

Apakšaktivitātes mērķis: Veicināt pedagogu konkurētspēju un profesionālo un sektorālo mobilitāti izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos.

Atbalsta veids: Atbalsta pasākumu īstenošana vispārējās un profesionālās izglītības pedagogiem izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu ietvaros, nodrošinot jaunajos apstākļos darbam izglītības iestādē nepieciešamo pārkvalifikāciju, zināšanu un prasmju pilnveidi profesionālās un sektorālās mobilitātes veicināšanai, tai skaitā komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai, kā arī veicinot pedagogu novērtēšanas sistēmas attīstību un ieviešanu, tai skaitā nodrošinot mērķstipendijas pedagogiem par ieguldījumu novērtēšanas sistēmas ieviešanā.

Mērķa grupas: vispārējās un profesionālās izglītības pedagogi, kuri izglītības sistēmas optimizācijas rezultātā nonāk jaunos darba apstākļos izglītības iestādē vai izglītības sistēmas optimizācijas rezultātā var zaudēt darbu izglītības iestādē.

Uz stipendiju/mērķstipendiju var pretendēt Lielvārdes novada izglītības iestādēs pamatdarbā strādājošs pedagogs:

  1. kurš var zaudēt darbu izglītības iestādē izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu dēļ - pedagoga slodze ir mazāka par deviņām kontaktstundām nedēļā kopā visās izglītības iestādēs, kurās pedagogs strādā, ar nosacījumu, ka pedagogs nestrādā citā darbavietā ārpus izglītības iestādes. Atbalsts plānots jaunu prasmju apguvei citā nozarē vai specialitātē, tai skaitā uzņēmējspēju attīstīšanai vai komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai.

            Stipendija nepārsniedz LVL 100.00 mēnesī un to piešķir uz apmācību laiku, nepārsniedzot sešu mēnešu periodu, mācību maksa nepārsniedz LVL 320.00 (LVL 300.00 - apmācībām, LVL 20.00 - konsultācijai pie karjeras konsultanta);

  1. kurš izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu dēļ ir nonācis vai nonāks jaunos darba apstākļos un kuram paredzēto pienākumu veikšanai trūkst attiecīgas profesionālas kvalifikācijas, piem., darbam apvienotajās klasēs, cita mācību priekšmeta mācīšanai nepieciešamā sertifikāta iegūšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām pedagogu izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai (pārkvalifikācija un tālākizglītība - B līmeņa kursi 72 - 110 stundu apjomā).

            Stipendija nepārsniedz LVL 100.00 mēnesī un to piešķir uz apmācību laiku, nepārsniedzot sešu mēnešu periodu, mācību maksa nepārsniedz LVL 200.00;

  1. kurš strādā vispārējās izglītības iestādē ar darba slodzi deviņas vai vairāk kontaktstundas nedēļā un īsteno izglītības programmu, un kurš iesaistījies savas profesionālās darbības novērtēšanā.

Mērķstipendija nepārsniedz LVL 100.00 mēnesī un to piešķir uz četriem mēnešiem. Pedagogs var atkārtoti pretendēt uz mērķstipendiju, kopā nepārsniedzot astoņu mēnešu periodu.

            *Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas process notiek saskaņā ar ESF projekta "Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide" darba grupas izstrādāto Pedagogu profesionālās karjeras attīstības modeli.

            Stipendiju vai mērķstipendiju nevar saņemt pedagogs, kurš jau saņem atbalstu citās Eiropas Sociālā fonda aktivitātēs.

Vislielāko interesi pedagogi ir izrādījuši par 3.aktivitāti, tajā ir iesaistījušies 47 pedagogi no E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, Lielvārdes pamatskolas, Lēdmanes pamatskolas, Jumpravas vidusskolas, PII „Pūt vējiņi" un PII „Zvaniņš". 2.aktivitātei pieteicās 4 pedagogi no Jumpravas speciālās internātpamatskolas, divi no tiem jau ir uzsākuši profesionālās pilnveides kursu programmā „Darbs apvienotajās klasēs".

Kopējais plānotais finansējums projekta realizēšanai Lielvārdes novadam ir LVL 75136.00.

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu