Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
527. Par saistošo noteikumu Nr.17. “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 „ Par koku ciršanu ārpus meža Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā”” izdošanu

Lēmums

Grozījumi

Paskaidrojuma raksts

528. Par saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 5.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā”” izdošanu

Lēmums

Grozījumi

Paskaidrojuma raksts

529. Par saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 5.maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada pašvaldības teritorijā”” izdošanu

Lēmums

Grozījumi

Paskaidrojuma raksts

530. Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.20 “’Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr.4 ” Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi”” izdošanu

Lēmums

Grozījumi

Paskaidrojuma raksts

531. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016. gada 29. decembra lēmuma Nr.693 ”Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatalgu apstiprināšanu”6. pielikumā “Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas aģentūras amatu un amatalgu saraksts”

Lēmums

Saraksts

532. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2014.gada 30.decembra noteikumos Nr.5 ,,Noteikumi par Lielvārdes pašvaldības dzīvojamā fondā īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu” Lēmums
533. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.jūlijā ar lēmumu Nr. 392 apstiprinātajos noteikumos Nr.11 ”Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu – PATEICĪBA”

Lēmums

Noteikumi

534. Par nolikuma „Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijas nolikums” un Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijas apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

535. Par Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas vidusskolas un Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” reorganizācijas uzsākšanu, izveidojot Jumpravas pamatskolu Lēmums
536. Par Lielvārdes novada pašvaldības nepilngadīgo lietu komisijas reorganizāciju un Lielvārdes novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas izveidošanu Lēmums
537. Par Lielvārdes novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

538. Par Lielvārdes novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu Lēmums
539. Par Lielvārdes novada Lēdmanes pamatskolas direktora Andra Eglīša atbrīvošanu no amata Lēmums
540. Par konkursa organizēšanu uz Lielvārdes novada Lēdmanes pamatskolas direktora amatu

Lēmums

Konkursa nolikums

541. Par saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2017.gada budžets” izdošanu

Lēmums

Grozījumi

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

542. Par piedalīšanos un līdzfinansējuma nodrošināšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā un nepieciešamā pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā” īstenošanai Lēmums
543. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Upes iela [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

544. Par mācību maksas daļēju kompensēšanu Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas pedagogam J.L. Lēmums
545. Par Lielvārdes novada Kultūras centra (LdNKC) Ziemassvētku gadatirgus “Ziemassvētku labumi Lielvārdē” dalības maksas noteikšanu Lēmums
546. Par tematiskā plānojuma „Lielvārdes pilsētas Lāčplēša apkaimes attīstības un apsaimniekošanas plāns” izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu

Lēmums

Darba uzdevums

547. Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustāmo īpašumu – inženierbūvju un pamatlīdzekļu nodošanu apsaimniekošanā SIA “Lielvārdes Remte” Lēmums
548. Par nekustamā īpašuma Meža iela 12C, Lielvārdē, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Izaugsmei un attīstībai” (sabiedriskā labuma organizācija) Lēmums
549. Par nekustamā īpašuma „Veczeļģi 2”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes vienības nodošanu atsavināšanai Lēmums
550. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ceriņu iela 3, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, iznomāšanu Lēmums
551. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pagastmāja”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, daļas - nedzīvojamās telpas nomas līguma termiņa pagarināšanu Lauksaimniecības datu centram Lēmums
552. Par 07.10.2015. noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.LNP/10.1-2/15/14 darbības termiņa pagarināšanu Lēmums
553. Par grozījumiem 30.05.2011. noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr. 10-7.1/28-11 Lēmums
554. Par pašvaldības dzīvokļa Nr.2 dzīvojamā mājā ,,Mednieki”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu Lēmums
555. Par pašvaldības dzīvokļa Nr.53 Avotu ielā 4, Lielvārdē īres līguma termiņa pagarināšanu Lēmums
556. Par īres parādu norakstīšanu Lēdmanes pagastā Lēmums
557. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu
D.Š.
Lēmums
558. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no F.M. Lēmums
559. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no A.K. Lēmums
560. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no V.B. Lēmums
561. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no J.C. Lēmums
562. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no A.L. Lēmums
563. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no J.J. Lēmums
564. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no J.K. Lēmums
565.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no R.K.

Lēmums
566.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no P.O.

Lēmums
567. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no T.L. Lēmums
568. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no Z.K. Lēmums
569. Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas reorganizāciju Lēmums
570. Par atvaļinājuma piešķiršanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētājai Santai Ločmelei Lēmums
571. Par papildus amata pienākumu pildīšanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Vitai Volontei Lēmums

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu