Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
224 Par saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

Paskaidrojuma raksts

225 Par saistošo noteikumu Nr.9 „Par apstādījumu ierīkošanu, uzturēšanu un aizsardzību Lielvārdes novadā” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

Paskaidrojuma raksts

226 Par noteikumu Nr.5 ”Par izglītojamo skaitu Lielvārdes novada pašvaldības dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

227 Par Lielvārdes novada bāriņtiesas Ētikas kodeksa apstiprināšanu

Lēmums

Kodekss
228

Par Lielvārdes novada domes 2016.gada 30.novembra lēmuma Nr.610

„Par saistošo noteikumu Nr.31 „Kārtība, kādā izmantojami

Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to piekrastes zona” izdošanu” atcelšanu

Lēmums

229 Par Lielvārdes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2030.gadam  uzraudzības ziņojuma (2013 - 2015) apstiprināšanu

Lēmums

Ziņojums
230 Par Lielvārdes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2030.gadam uzraudzības ziņojuma par 2015.gadu apstiprināšanu

Lēmums

Ziņojums

Pielikums

231 Par atsevišķa pašvaldības pārvaldes uzdevuma - izsniegt pasažieru pārvadāšanas ar vieglajiem taksometriem licences un licencēšanas kartītes pasažieru pārvadāšanai Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā deleģēšanu Ogres novada pašvaldībai

Lēmums

232 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no I. B.

Lēmums

233 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no I.G.

Lēmums

234 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no L.J.

Lēmums

235 Par grozījumiem 14.06.2007. noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.8-2/7-07

Lēmums

236 Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Ceļš Pamati – Lejasplošas ”, Lēdmanes pagastā, sastāvā reģistrētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74640060318 sadalīšanu

Lēmums

Shēma

237 Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7448 002 0754, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, iznomāšanu

Lēmums

Noteikumi

238 Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7448 002 0151, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, iznomāšanu

Lēmums

Noteikumi

239 Par pašvaldības dzīvokļa Nr.3 dzīvojamā mājā ,,Mednieki”,  Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums

240 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.112 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

241 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.9 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

242 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.6 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

243 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.5 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

244 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.122 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

245 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.86 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

246 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.57 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

247 Par nekustamā īpašuma „Mākslinieku darbnīca”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

248 Par pašvaldības kustamās mantas – malkas 86 m3, Lielvārdē, otrās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

249

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, garāžu telpu nomas tiesību izsoli

Lēmums

Noteikumi

250

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu pirmajā izsolē

Lēmums

Noteikumi

251

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Gaismas iela 2C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala atkārtotu pārdošanu par brīvu cenu

Lēmums

252 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Smilgu iela 8B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala atkārtotu pārdošanu par brīvu cenu Lēmums
253 Par kustamās mantas – nekustamajā īpašumā „Sila-Mala”( kadastra Nr.74640030111), Lēdmanes pagastā, 1.kvartāla nogabalos atrodošās mežaudzes sagatavošanu izsolei Lēmums
254

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 31.augusta

lēmumā Nr.436 „Par Lielvārdes novada Kultūras centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
Lēmums
255 Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada Kultūras centra ēkas Parka ielā 3, Lielvārdē padziļinātas tehniskās izpētes veikšanai Lēmums
256 Par finansējuma piešķiršanu solu iegādei Lielvārdes novada Kultūras centram Lēmums
257 Par līdzfinansējumu Eiropas Sociālā fonda projektu pieteikumu sagatavošanai Lēmums
258 Par līdzfinansējumu Eiropas Sociālā fonda projektam SAM 8.3.1.  “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” piešķiršanu Lēmums
259 Par pirmsskolas grupu izveidi Vispārējā pirmsskolas izglītības iestādē “Pūt vējiņi” Kaibalas skolā Lēmums
260 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 29.decembra lēmuma Nr.693 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatalgu apstiprināšanu” 15.pielikuma II daļas “Lielvārdes novada pašvaldības VPII “Pūt vējiņi”, Kaibalā, amatu un amatalgu saraksts”

Lēmums

Amatu saraksts

261 Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Mēs Jumpravai” bērnu un jauniešu vasaras nometņu projekta „Gribu visu zināt” īstenošanai Lēmums
262 Par atkārtota Lielvārdes novada pašvaldības projektu konkursa „Par līdzfinansējuma saņemšanu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai” izsludināšanu Lēmums
263 Par papildu finansējumu skolēnu nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā Lielvārdes novadā Lēmums
264 Par finansējuma sadali atbalstītajiem projektiem dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošanas projektu konkursā Lēmums
265

Par papildu finansējuma piešķiršanu Lēdmanes pamatskolas remontdarbu veikšanai

Lēmums
266 Par papildu finansējuma piešķiršanu projekta „Rembates parka labiekārtošana Lielvārdē” īstenošanai Lēmums
267 Par finansējuma piešķiršanu uzvarētājam “Jauniešu biznesa ideju konkurss Lielvārdes novadā” Lēmums
268 Par Lielvārdes novada uzņēmēju nedēļas 2017 budžeta finanšu izlietojuma apstiprināšanu

Lēmums

Atskaite

269 Par esošo ielu apgaismojuma spuldžu nomaiņu uz LED spuldzēm Lielvārdes pilsētā Lēmums
270 Par ielu apgaismojuma jaunu līniju izbūvi Lielvārdes pilsētā Lēmums
271 Par Jumpravas pašvaldības aģentūras budžeta finansējuma mērķa maiņu Lēmums
272

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Lailai Robežniecei

Lēmums
273 Par papildu finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada Sporta centra trenažieru zāles durvju stikla nomaiņai Lēmums
274

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikumā

Lēmums
275

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijas sastāvā

Lēmums
276 Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma “Gada Novadnieks” piešķiršanu Lēmums

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu