Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
478. Par I.Bules iecelšanu Lielvārdes novada Kultūras centra direktora amatā Lēmums
479. Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2017.gada budžets” izdošanu Lēmums nav pieņemts
480. Par saistošo noteikumu Nr.15 „Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

Paskaidrojuma raksts

481.

Par Lielvārdes novada pašvaldības informatīvā izdevuma

„Lielvārdes Novada Ziņas” nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

482. Par Sadarbības līguma slēgšanu “Lielvārdes novada uzņēmēju nedēļas 2018” organizēšanai Lēmums
483. Par Lielvārdes novada pašvaldības priekšfinansējuma piešķiršanu projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" īstenošanai Lēmums
484. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.gada 29.marta lēmumā Nr.141 “Par Lielvārdes pamatskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu” Lēmums
485.

Par vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums
486.

Par Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas 2018.gada 7.februārī rīkotā pasākuma “Vidzemes novada mūzikas skolu audzēkņu konkurss – Vispārējās klavierēs” dalības maksas noteikšanu

Lēmums
487. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei nekustamajā īpašumā Gaismas iela 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
488. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Lāčplēša iela 28, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
489. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Mēness iela 10, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
490. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Upes iela 7, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
491.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravā,

Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Lēmums
492.

Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu otrajā izsolē

Lēmums

Noteikumi

Tabula

493.

Par kustamās mantas – nekustamajā īpašumā „Sila-mala”, Lēdmanes pagastā, 1.kvartālā atrodošos triju cirsmu pārdošanu izsolē

Lēmums

Noteikumi

494.

Par pašvaldības kustamās mantas – lietotas vieglās automašīnas

HYUNDAI H1 atsavināšanu izsolē

Lēmums

Noteikumi

495.

Par pašvaldības kustamās mantas – lietotas ugunsdzēšanas automašīnas

GAZ-66 atsavināšanu izsolē

Lēmums

Noteikumi

496.

Par Lielvārdes novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas sastāva apstiprināšanu

Lēmums
497. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.gada 29.marta lēmumā Nr.159 ,,Par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu lēmuma pieņemšanai par dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas formas maiņu” Lēmums
498. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas direktorei Mārītei Puriņai Lēmums
499.

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Ivetai Bergmanei

Lēmums
500. Par grozījumiem 12.07.2017. noslēgtajā Līgumā Nr.LNP/10.1-7.1/17/9 Lēmums
501.

Par 09.02.2016. noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.LNP/10.1-7.2/16/1 izbeigšanu

Lēmums
502.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74130020647 (Skolas iela) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74130020495 (Lāčplēša laukums 4) daļām

Lēmums
503.

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Spīdolas ielā 4-17,

Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums
504.

Par pašvaldības dzīvokļa Nr. 26 dzīvojamā mājā ,,Bērzi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

Lēmums
505.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu V. Z. par īpašumu „Viņķelmane” - 3, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā

Lēmums
506.

Par SIA „Zemeka” nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu par īpašumu „Jaunrūcēji”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā

Lēmums
507.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu L.P.

Lēmums
508.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu I.K. par īpašumu Avotu ielā 9-63

Lēmums
509.

Par SIA „RAIŅA NAMS” nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas parāda un kavējuma naudas dzēšanu par īpašumiem Raiņa ielā 7 un Raiņa ielā 7C, Lielvārdē

Lēmums
510.

Par zemes nomas maksas parāda dzēšanu A.D. par īpašumu Zvaigžņu ielā 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums
511.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu Ē.M.

Lēmums
512.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no Z.L.

Lēmums
513.

Lēmuma ar šo numuru nav.
514.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no Ž.K.

Lēmums
515.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no S.K.

Lēmums
516.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Goda Lielvārdietis" piešķiršanu N.I.

Lēmums
517.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Goda Lielvārdietis" piešķiršanu G.J.

Lēmums
518.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Goda Lielvārdietis" piešķiršanu A.L.

Lēmums
519.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Goda Lielvārdietis" piešķiršanu E.O.

Lēmums
520.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Goda Lielvārdietis" piešķiršanu V.T.

Lēmums
521.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Goda Lielvārdietis" piešķiršanu R.Z.

Lēmums
522.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu D.L.

Lēmums
523.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu I.R.

Lēmums

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu