Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada pašvaldība ir kļuvusi par sadarbības partneri Eiropas Sociālā fonda (turpmāk tekstā – ESF) „Darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” finansētos projektos izglītībā. 2017.gada sākumā ir noslēgti divi sadarbības līgumi, un pašlaik vēl notiek sagatavošanas darbi diviem projektiem. Laika periodā no 2017. - 2024. gadam atbalstu saņems skolas, kuras iesaistīsies projektos piedāvātajās aktivitātēs, kas orientētas uz vispārējās izglītības kvalitātes uzlabošanu, tostarp uz kompetencēm balstīta vispārējās izglītības mācību satura un metodikas ieviešanu, jauniešu karjeras izglītības atbalstu, skolēnu iekļaujošas izglītības uzlabošanu, kā arī nepieciešamā atbalsta personāla un pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei. ESF projektos tiek piedāvāti aktivitāšu veidi, un skolām ir iespēja izvēlēties tos, kas skolēniem visvairāk nepieciešami. Pašvaldībā katram projektam tiek veidots aktivitāšu plāns, pēc kura apstiprināšanas tiks saņemts finansējums plānotajiem pasākumiem skolās.

Sīkāk par katru projektu - Specifiskā atbalsta mērķis (turpmāk- SAM 8.3.1.) “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” pasākums 8.3.1.1. “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija”. Šajā projektā bija ierobežots skolu –dalībnieku skaits, līdz ar to no Lielvārdes novada ir izvēlēta tikai viena skola - Lielvārdes pamatskola. Projekta īstenošanas termiņš 2017.- 2021.gads. Skolā ir izveidota projekta skolotāju un skolas vadības komanda, kura vispirms iegūs zināšanas un apgūs metodiku, kas palīdzēs mainīt mācību saturu izglītības programmās atbilstoši kompetenču pieejai. Ko izglītībā saprot ar jēdzienu „kompetence”? Piedāvāju Valsts izglītības satura centra pārstāves Zanes Oliņas skaidrojumu „Kompetence ir pamatā cilvēka rīcībai (..) noteiktā jomā, risinot problēmas mainīgās, reālās dzīves situācijās. Atšķirībā no prasmes kompetence ir kompleksa – tā ietver gan zināšanas, gan prasmes, gan attieksmes. Kompetenci pilnvērtīgi iespējams attīstīt un novērtēt tikai koordinētā rīcībā. Tāpēc kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešanā galvenā uzmanība jāpievērš tieši mācīšanas pieejas maiņai.” Veidojot mācību saturu, līdzvērtīga uzmanība tiks pievērsta gan tādām pamatkompetencēm kā – valoda; sociālās un pilsoniskās; kultūras izpratnes un mākslas; matemātikas un datorzinātnes; dabaszinātņu un inženierzinātņu; veselības un fiziskās aktivitātes, kā arī tādu caurviju kompetenču attīstībai kā kritiskā domāšana un problēmu risināšana; jaunrade, pašiniciatīva un uzņēmējspēja; digitālā un mediju; pašizziņa, pašvadība un mācīšanās mācīties; sadarbība, līdzdalība un vērtībizglītība.

Projektā paredzēts saglabāt mācību priekšmetu sistēmu skolā, taču vienlaicīgi nodrošinot skolotāju pārdomātu un regulāru sadarbību mācību satura plānošanā. Lielvārdes pamatskola aprobēs valstī izstrādātos metodiskos materiālus un diagnostikas metodes, kā arī rosinās labās prakses piemēru pārņemšanu citās novada skolās.

Nākamais projekts – (SAM 8.3.5.) „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta īstenošanas laiks no 2017. - 2020.gadam. Pašvaldība ir izstrādājusi jauniešu karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu un organizē tā īstenošanu. Projekta uzdevums ir uzlabot pieeju karjeras atbalsta jautājumiem skolās un pašvaldībā un izveidot kompleksu karjeras konsultantu atbalsta sistēmu. Uzsākot projektu, katrā skolā ir profesionāli apmācīts skolotājs – karjeras konsultants, kurš sadarbībā ar klašu audzinātājiem un skolas vadību risinās karjeras jautājumus atbilstoši skolēnu vecumposmam, sākot jau no pirmās klases. Tas nozīmē, ka liels uzsvars tiks likts uz bērna interešu attīstību jau pirmajās klasēs, kas vēlāk var kļūt par pamatu nākotnes karjeras izvēlei. Projekta ietvaros skolēniem būs iespēja apmeklēt uzņēmumus, laboratorijas, dažādas mācību iestādes, lai noskaidrotu un iepazītu dažādas profesijas un izglītības iespējas. Projektā tiks apmaksāti skolēnu ceļa izdevumi ar sabiedrisko transportu, ieejas biļetes, lektoru darba apmaksa un pedagoga- karjeras konsultanta darba alga.

Sagatavošanā ir apjomīgs projekts (SAM 8.3.2.) „Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Ar šo projektu pašvaldības skolām būs iespēja mainīt darba formas darbā ar talantīgajiem skolēniem, kā arī skolēniem, kam nepieciešama individuāla, specifiska palīdzība un atbalsts, veikt izmaiņas ārpusstundu darbā, t.sk. iespēja ieviest jaunas interešu izglītības programmas, īpaši dabaszinību un tehniskās jaunrades jomā. Pašlaik skolas veido savu piedāvājumu, aprīļa beigās Lielvārdes novada domei būs jāapstiprina pašvaldības izstrādātais plāns skolēnu individuālo kompetenču attīstībai. Lai iegūtu ESF finansiālu atbalstu, projektā jāpiedalās vismaz divām skolām.

Šī gada aprīlī tiks uzsākts projekts – (SAM 8.3.4.) „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus. Šajā projektā atbalsts ir vērsts uz indivīdu un novirzāms skolēnam, kurš neattaisnoti kavē mācības, kuram ir grūtības mācību vielas apguvē un zemas sekmes. Tiks ņemti vērā arī apstākļi, kas var veicināt mācību pārtraukšanas risku, piemēram, mācību vides vai izglītības iestādes maiņa, slikts ģimenes sociāli ekonomiskais stāvoklis, vecāku ilgstoša prombūtne vai bērnu atstāšana novārtā. Pašvaldība kopā ar skolām izstrādās preventīvo un intervences pasākumu plānu mācību pārtraukšanas risku grupu bērniem un jauniešiem, t.sk. izvērtējot formālo un neformālo mācīšanos kā nozīmīgu instrumentu pašapziņas un mācību motivācijas veidošanai. Individuālā atbalsta mērķa grupa ir vispārējās izglītības iestāžu 5.–12. klašu skolēni, kā arī profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu, kas īsteno profesionālās izglītības programmas, 1.–4. kursa audzēkņi. Šiem bērniem un jauniešiem būs pieejamas speciālistu konsultācijas, mentori, papildu nodarbības, kā arī materiālais atbalsts izglītības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai. Projekta laikā tiks pilnveidota skolas personāla kompetence darbam ar riska jauniešiem, skolas un vecāku sadarbība.

Preventīvie pasākumi palīdzēs veidot pašvaldībā labvēlīgu vidi jauniešu iniciatīvām, atbalstot jauniešu organizācijas un iesaistot tajās mācību pamešanas riskam pakļautos jauniešus. Projektā paredzēta arī pašvaldības un skolu sadarbība ar krīzes centriem un vecāku organizācijām.

Sīkāku informāciju par projektiem to ieviešanas secībā un rezultātiem varēs iegūt Lielvārdes novada mājaslapas vietnē www.lielvarde.lv sadaļā Izglītība/projekti.

Inga Reķe, Izglītības nodaļas vadītāja
 X