Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

75

Saistošie noteikumi Nr.4 „Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 „par koku ciršanu ārpus meža Lielvārdes novadā

Lēmums

76

Par Lielvārdes novada konsolidētā 2014.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums

77.

Par Lielvārdes novada pašvaldības ētikas kodeksa apstiprināšanu

Lēmums

Kodekss

78

Par Lielvārdes novada pašvaldības ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

79

Par pretkorupcijas plāna apstiprināšanu

Lēmums

Pretkorupcijas plāns

80

Par Lielvārdes novada Jaunatnes politikas programmas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu

Lēmums

Programma

81

Par Lielvārdes novada pašvaldības dalību Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrībā – SIA „Lielvārdes Remte”

Lēmums

82

Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

Struktūrshēma

83

Par grozījumiem Jumpravas pagasta pārvaldes nolikumā

Lēmums

84

Par grozījumiem Lēdmanes pagasta pārvaldes nolikumā

Lēmums

85

Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas centralizētās grāmatvedības nodaļas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

86

Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un ekonomikas nodaļas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

87

Par Lielvārdes novada pašvaldības nevalstisko organizāciju projektu konkursa nolikumu un finansējumu 2015.gadā

Lēmums

88

Par Lielvārdes novada pašvaldības projektu konkursa „Dzīvojamām mājām pieguļošo publisko teritoriju labiekārtošana” nolikumu un finansējumu 2015.gadā.

Lēmums

89

Lēdmanes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

90

Par Lielvārdes novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanas konkursa nolikumu

Lēmums

Nolikums

91

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes Nr.5 lēmuma Nr.9 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un atlīdzības apstiprināšanu” sarakstos

Lēmums

92

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes Nr.5 lēmuma Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikuma”5.pielikumā.

Lēmums

93

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes Nr.5 lēmuma Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 2.pielikumā

Lēmums

94

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 25.03.2015. lēmumā Nr.72 „Par kārtību, kādā tiek aprēķinātas amatalgas no 2015.gada 1.janvāra”.

Lēmums

95

Par papildus finansējumu atlīdzībai Lielvārdes novada pašvaldības iestādēm.

Lēmums

96

Par finansējuma sadali Lielvārdes novada pašvaldības vispārizglītojošajām izglītības iestādēm mācību ekskursiju organizēšanai

Lēmums

97

Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada sporta centram elektroniskā tablo remontam

Lēmums

98

Par finansējumu LIZDA Ogres starpnovadu arodbiedrības organizācijas pensionēto izglītības darbinieku pasākumam

Lēmums

99

Par Lēdmanes pamatskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums

100

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 24.02.2010. sēdes Nr.2 Lēmumā Nr.23 „Par Lēdmanes pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem”

Lēmums

101

Par grozījumiem Jumpravas pagasta pārvaldes un Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas izdevumu tāmēs

Lēmums

102

Par grozījumiem Lēdmanes pagasta pārvaldes un Lēdmanes pamatskolas izdevumu tāmēs

Lēmums

103

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 7B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpas Nr.13 un garāžu telpai funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu

Lēmums

104

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu Nr.5.,6.,8.,40.,67.,71. un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu pirmajā izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Lēmums

105

Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Laši”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala atsavināšanu, izsoles noteikumu apstiprināšanu un izsoles komisijas apstiprināšanu.

Lēmums

106

Par dzīvokļa Nr.4 dzīvojamā mājā „Mednieki”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

 

107

Par dzīvokļa Nr.2 dzīvojamā mājā „Gatves”, Lēdmanes pagastā. Lielvārdes novadā izīrēšanu

 

108

Par dzīvokļa Nr.4 Lāčlēša ielā 24, Lielvārdes novadā īres īguma pagarināšanu

 

109

Par dzīvokļa Nr.21 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

 

110

Par dzīvokļa Nr.4 Krapes ielā 1, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

 

111

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu mājā „Cīruļi”, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads

 

112

Par sociālā dzīvokļa mājās „Cīruļi”, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, izīrēšanu I. B.

 

113

Par valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūras” valdījumā esošo dzīvokļu īpašumu Nr.1, Nr.8 un Nr.11 nekustamajā īpašumā „Senči-7”, Kaibala, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā nepārņemšanu Lielvārdes pašvaldības īpašumā

Lēmums

114

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 28.09.2011 sēdes nr.11 lēmumā Nr.28 „Par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2015.-2026.gadam”Izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

Lēmums

115

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībām Andreja Pumpura ielā 13, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

 

116

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zvaigžņu ielā 1A, Lielvārdē

 

117

Par zemes vienību ”Individuālais augļu dārzs Nr.182”, „Individuālais augļu dārzs Nr.183” un „Individuālais augļu dārzs Nr.193”, Lielvārdē, Lielvārdes novadā apvienošanu

 

118

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Žannai Stajevskai

 

119

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņa, tiesību nomas līguma slēgšanu ar A. R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē.

 

120

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņa, tiesību nomas līguma slēgšanu ar D. R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē.

 

121

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņa, tiesību nomas līguma slēgšanu ar U. K. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē.

 

122

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņa, tiesību nomas līguma slēgšanu ar S. C. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē.

 

123

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņa, tiesību nomas līguma slēgšanu ar P. R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē.

 

124

Par izmaiņām Lielvārdes novada domes pastāvīgo komiteju vārdiskajā sastāvā

Lēmums

125

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņa, tiesību nomas līguma slēgšanu ar J. B. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē.

 

126

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņa, tiesību nomas līguma slēgšanu ar J. B. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē.

 


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu