Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
127. Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.4 ,,Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem” izdošanu.

Lēmums

Noteikumi

Paskaidrojuma raksts

128. Par Lielvārdes novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksas nolikuma apstiprināšanu.

Lēmums

Nolikums

129.

Par fotokonkursa „Lielvārdes novads caur fotoobjektīvu” nolikuma

 apstiprināšanu.

Lēmums

Nolikums

130. Par iestāšanos biedrībā ,,Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO” Lēmums
131. Par piedalīšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Valsts administrācija” un līdzfinansējuma nodrošināšanu. Lēmums
132. Par Lauku atbalsta dienestā iesniegtā  projekta „Multifunkcionāla laukuma izveide Lielvārdē” apstiprināšanu. Lēmums
133. Par Lielvārdes novada pašvaldības dalību Eiropas Sociālā fonda projektos izglītībā. Lēmums
134. Par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Lēmums
135.

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda Vizuālās mākslas nozares mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursa finansējuma saņemšanu.

Lēmums
136. Par Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašizaugsmes programmas Award apmācību nometnes organizēšanu Lielvārdē. Lēmums
137. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” rīkotajām starpnovadu „Pirmās palīdzības sniegšanas” sacensībām. Lēmums
138. Par finansējuma piešķiršanu projektam ,,Viedzīmes”. Lēmums
139. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projekta konkursa finansējuma saņemšanu. Lēmums
140. Par finansējumu pensionēto izglītības darbinieku pasākumam. Lēmums
141. Par Lielvārdes pamatskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Lēmums
142. Par finansējuma piešķiršanu telpas Nr.10 Raiņa ielā 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā remontam. Lēmums
143. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienībai „Jumpravas bibliotēka” gaismekļu iegādei. Lēmums
144. Par valsts budžeta finansējumu pašvaldībām mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei sadali. Lēmums
145. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.25, Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

Pielikums

146. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanu par brīvu cenu.

Lēmums

Pielikums

147. Par pašvaldības kustamās mantas – malkas 86 m3 Lielvārdē, atsavināšanu otrajā izsolē.

Lēmums

Noteikumi

148.

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošo zemes vienību Jumpravas pagastā ar kadastra apzīmējumiem 74480020780 (Ozolu iela) un

74480020785 (Neatkarības iela) apvienošanu vienā zemes vienībā.
Lēmums
149.

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošo zemes vienību Jumpravas pagastā ar kadastra apzīmējumiem 74480020780 (Ozolu iela) un

74480020785 (Neatkarības iela) apvienošanu vienā zemes vienībā.
Lēmums
150. Par dzīvokļa Nr.47 Avotu ielā 8, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu. Lēmums
151. Par pašvaldības dzīvokļa Nr.2 dzīvojamā mājā ,,Skolas internāts”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā izīrēšanu. Lēmums
152. Par izīrētā pašvaldības dzīvokļa Nr.39 Avotu ielā 7, Lielvārdē, Lielvārdes novadā un dzīvokļa Nr.4 Raiņa ielā 9B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā maiņu. Lēmums
153. Par Lielvārdes novada domes 22.02.2017. lēmuma Nr.101 ,,Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.34 Avotu ielā 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu” atcelšanu. Lēmums
154.

Par sociālā dzīvokļa Avotu ielā 3 dz.40, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izīrēšanu

Lēmums
155. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Nr.7 mājās “Gatves”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā. Lēmums
156. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Nr.4 mājās “Teikas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā. Lēmums
157. Par normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju izpildes pienākumu Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Lielvārdes novada būvvaldei. Lēmums
158. Par publisko un privāto partnerattiecību biedrības ,,Zied Zeme” padomes locekļa pārstāvja deleģēšanu. Lēmums
159. Par pašvaldības pārstāvja pilnvarošanu lēmuma pieņemšanai par dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas formas maiņu Lēmums
160. Par Jāņa Pamiljana ievēlēšanu par Lielvārdes novada bāriņtiesas locekli. Lēmums
161. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 29.decembra lēmuma Nr.693 ,,Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 1.pielikumā ,,Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas amatu un amatalgu saraksts”

Lēmums

Pielikums

162. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 30.decembra lēmumā Nr.493 ,,Par Lielvārdes novada pašvaldības Administratīvās komisijas darba samaksu”. Lēmums
163. Par atļauju Jumpravas internātpamatskolas direktorei noslēgt mācību maksas kompensēšanas līgumu. Lēmums
164. Par atvaļinājuma piešķiršanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētājam Imantam Balodim. Lēmums
165. Par papildus amata pienākumu pildīšanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Vitai Volontei. Lēmums
166. Par dzīvojamās mājas „Zemzari”, Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Lēdmanes „Zemzari””. Lēmums
167. Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontroli. Lēmums
168. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016. gada 29.decembra lēmumā Nr. 693 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” pielikumā Nr. 8 „Lielvārdes novada Kultūras centra amatu un amatalgu sarakstā”.

Lēmums

Pielikums

169. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.63, Avotu ielā 9, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
170. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7464 007 0032, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
171. Par dzīvojamās mājas Raiņa iela 9C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Raiņa nams 9c”. Lēmums
172. Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības 2016.gada 26.oktobra noteikumos Nr.14 „Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība”. Lēmums
173. Par Lielvārdes novada domes Tautsaimniecības komitejas locekļa ievēlēšanu. Lēmums
174. Par finansējuma piešķiršanu Jumpravas pagasta pārvaldes administrācijas ēkas siltummezgla iekārtas avārijas seku likvidēšanai. Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu